Title: Priority zajištění termického traumatu v urgentní medicíně
Other Titles: Priority to ensure thermal trauma in emergency medicine
Authors: Bednaříková, Veronika
Advisor: Kasal, Eduard
Referee: Fessl, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13866
Keywords: poranění teplem;popáleninový šok;komplikace;poranění chladem;elektrotrauma;poranění bleskem;první pomoc
Keywords in different language: heat injury;burn shock;complications;cold injury;electric shock;lightning injuries;first aid
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá prioritami zajištění termického traumatu v urgentní medicíně. V teoretické části je stručně popsána historie termických traumat, anatomie kůže a dále poranění teplem jako je synkopa z horka, úpal a úžeh, vyčerpání a křeče z horka. Rozsáhlejší kapitola je věnována popáleninovému traumatu, kde se popisují faktory, které trauma ovlivňují, dále komplikacím traumatu a laické první pomoci i zajištění pacienta zdravotnickou záchrannou službou. Nedílnou součástí teoretické části jsou kapitoly o poranění chladem včetně první pomoci, elektrotraumatu a poranění bleskem a první pomoc u takového traumatu. Praktická výzkumná část je zaměřena na statistické šetření, kdy jsou shromážděny údaje o přijatých pacientech s termickým traumatem na urgentní příjem FN v Plzni za určité časové období a pomocí statistik je vytvořen přehled o věkovém rozložení, rozsahu poranění, lokalizace postižení a nutnosti sekundárního transportu na specializované pracoviště. Dále je v praktické části rozebráno celkem 5 případových studií, na kterých lze demonstrovat priority zajištění termického traumatu v urgentní medicíně.
Abstract in different language: This thesis deals with priorities of thermal trauma management in the emergency medicine. The theoretical part briefly describes the history of thermal trauma, anatomy of the skin and heat injury such as burns, heat stroke or sunburn, heat exhaustion and heat cramps. Extensive chapter is dedicated to trauma caused by burning, where the factors that affect trauma are described, as well as complicated trauma and prehospital first aid and managementprovided by emergency services. An integral part of the theoretical part is chapters about cold injuries including first aid, electric-trauma and lightning injuries and first aid in such trauma. The practical part of the thesis is focused on statistical survey, where a data collection of admitted patients with thermal injuries to the emergency adsmission room in the Faculty Hospital in Pilsen for a certain period of time was made.Statistical analysis showedthe age distribution, extent of the injury, localization of disability and the need for secondary transport to specialized burn center. Furthermore, the practical part analyses 5 case reports where the priorities
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarikova_Veronika_BP.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Bednarikova VP.jpgPosudek vedoucího práce397,67 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bednarikova OP.jpgPosudek oponenta práce508,78 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Bednarikova 001.jpgPrůběh obhajoby práce292,35 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.