Title: Oddlužení fyzických osob - podnikatelů
Other Titles: Discharge of debts of individuals - entrepreneurs
Authors: Řezáč, Ondřej
Advisor: Vlček, Zdeněk
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13915
Keywords: insolvenční právo;dluh;dlužník;věřitel;fyzické osoby;podnikatelé;oddlužení;úpadek;konkurs;nepoctivý záměr
Keywords in different language: insolvency act;debt;debtor;creditor;individuals;entepreneurs;discharge of debts;bankruptcy;audition;unfair intention
Abstract: V dnešní době má insolvenční právo důležité postavení v právním řádu České republiky. Je nástrojem, který pomáhá lidem ve finančních potížích a poskytuje jim řešení jejich dluhů. Specifickou skupinou jsou fyzické osoby podnikatelé, kterým zákon ve svém znění zakazoval oddlužení a pojem podnikatelského oddlužení neuváděl. Největší pozornost by měla být upřena na nejvhodnější a nejekonomičtější řešení především pro věřitele, o jejichž závazky se jedná. Oddlužení fyzických osob podnikatelů je institutem, který prošel vývojem od úplného zákazu, přes částečné povolení ze strany soudů až ke svému zákonnému znění a je zde velký předpoklad, že jeho vývoj bude pokračovat.
Abstract in different language: Nowadays, the Insolvency Act has an important position in the legal order of the Czech Republic. It is a tool that helps people in financial difficulties and provides them a solution to their debts. A specific group of entrepreneurs are individual's entrepreneurs, whom the Act in its text banned the possibility of debt relief, and the concept of entrepreneurs debt relief wasn´t noticed.The biggest attention should be focused on the most appropriate and the most economical solution for those creditors whose obligations are acted. The debt relief of individual's entrepreneurs is the institute, which has undergone a development from the total prohibition, through the partial authorisation of the courts to its legal version and there is a big assumption that its development will continue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ondrej Rezac.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Rezac.pdfPosudek vedoucího práce41,07 kBAdobe PDFView/Open
op.p.Rezac.pdfPosudek oponenta práce60,51 kBAdobe PDFView/Open
pr. Rezac.pdfPrůběh obhajoby práce44,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.