Title: Hlasová výchova dětí na I. stupni základní školy (spojeno s výzkumem hlasového rozsahu)
Other Titles: Vocal education of children at lower grade basic schools (connected with the research of vocal range)
Authors: Lešková, Soňa
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Slavíková, Marie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13996
Keywords: hlasová výchova;hlasový rozsah;hlasová hygiena;hlasové vady a poruchy;hudební výchova;hlasová cvičení;význam a cíle hlasové výchovy;přpravenost učitele k výuce hlasové výchovy;pěvecké kompetence;dětský hlas
Keywords in different language: voice training;vocal range;hygiene of voice;voice defects and faults;music education;vocal exercises;importance and goals of voice training;readiness of teachers for teaching of voice training;vocal competences;child 's voice
Abstract: Diplomová práce "Hlasová výchova dětí na 1. stupni základní školy" pojednává o problematice hlasové výchovy v hodinách hudební výchovy na základní škole. Práce je tvořena dvěma částmi a to: částí teoretickou a částí výzkumnou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu hlasová výchova a jejími složkami stavbou hlasivek a tvořením tónu, dále pěveckou, dechovou, artikulační a intonační složkou hlasové výchovy. Obsahuje také vhodná praktická cvičení týkající se jednotlivých složek pěvecké výchovy. Druhá část se věnuje výzkumu hlasového rozsahu a analyzuje dotazníkové šetření týkající se hodnocení žáků hlasové výchovy a šetření připravenosti učitelů k výuce tohoto předmětu na různých školách.
Abstract in different language: The dissertation "The vocal education of the children at a lower grade basic schools" disscusses the problems of the vocal education at the music lessons at the basic schools. The work is devided into two parts: the fisrt one is theoretical and the second is the research. The theoretical part concerns on the concept "Vocal education" and its components the structure of the vocal cords and the tone creation, singing, breathing, articulation and intonation. It also contains the exercises to help make the vocal education be practical and improving musical and vocal abilities of the children. The second part concerns on the research of the vocal range and analyses a questionnaire survey of the evaluation of the pupils and the survey of the teachers´ readiness to educate this subject at the various basic schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Sona Leskova.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Leskova_hodnoceni_DP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce609,21 kBAdobe PDFView/Open
Leskova_posudek_DP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce754,59 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Leskova.pdfPrůběh obhajoby práce187,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.