Title: Využití metody spékání kovových prášků laserem pro konstrukci řezných nástrojů
Other Titles: Application of the method of laser sintering of metal powders for the construction of cutting tools
Authors: Hanzl, Pavel
Advisor: Zetek, Miroslav
Zetková, Ivana
Referee: Čermák, Adam
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14123
Keywords: rapid prototyping;additive manufacturing;3D tisk;SLS;SLM;řezné nástroje
Keywords in different language: rapid prototyping;additive manufacturing;3D printing;SLS;SLM;cutting tools
Abstract: Aditivní výroba je metoda, kterou lze vyrobit kovové díly spékáním kovového prášku. V současné době je tato metoda výroby rozšířena v různých odvětví průmyslu a přináší některé výhody ale i omezení. Proto tato bakalářská práce zkoumá možnosti využití této metody při výrobě soustružnického nože. Tento aditivně postavený nůž byl podroben mechanickým testům a výsledky byly porovnány s naměřenými hodnotami soustružnického nože, který byl vyrobený tvářením. Oba nože měly shodnou geometrii. Aby výsledky práce měly pokud možno co nejvyšší vypovídající hodnotu, bylo zapotřebí shrnout, jaké parametry ovlivňují výsledné mechanické a fyzikální vlastnosti vytisknutého dílu.
Abstract in different language: Additive manufacturing method is a way of producing metal parts sintering the metal powder. Currently, this method is extended in a variety of manufacturing industries and brings some benefits but also constraints. Therefore, this thesis explores the possibility of using this method in the production of a lathe cutting tool. This additively built tool has been tested and the results were compared with measured values of a lathe cutting tool, which was produced by molding. Both tools have the same geometry. It was necessary to summarize which parameters influence the resulting mechanical and physical properties of the printed product so that the results of the job if possible had the highest indicating value.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HANZL_BP_S10B0058P.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Hanzl HOD BP.pdfPosudek vedoucího práce605,88 kBAdobe PDFView/Open
Hanzl OPO BP.pdfPosudek oponenta práce665,13 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Hanzl.PDFPrůběh obhajoby práce552,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.