Název: Perspektivní technologie pro elektroniku
Další názvy: Electrochemical nitrogen dioxide sensor with solid polymer electrolyte based on ionic liquids
Autoři: Kuberský, Petr
Vedoucí práce/školitel: Hamáček, Aleš
Oponent: Hudec, Lubomír
Nešpůrek, Stanislav
Urbánek, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14159
Klíčová slova: elektrochemický senzor;iontová kapalina;oxid dusičitý;polymerní elektrolyt
Klíčová slova v dalším jazyce: electrochemical sensor;ionic liquid;nitrogen dioxide;solid polymer electrolyte
Abstrakt: Tato disertační práce se zabývá perspektivními elektrochemickými senzory s polymerním elektrolytem založeným na organických materiálech pro detekci plynných látek. Úvodní část je věnována základním pojmům a vlastnostem senzorů pro detekci par a plynů. Následuje popis a zhodnocení současných principů detekce s ohledem na možnosti využití organických materiálů. Ve druhé části se práce podrobněji zaměřuje na perspektivní oblast elektrochemických senzorů. Pozornost je věnována základnímu rozdělení, elektrodovým topologiím, reakčním mechanismům a vyhodnocovacím obvodům. Teoretická část je zakončena charakterizací základních vlastností organických iontových kapalin nezbytných pro uplatnění v elektrochemických senzorových aplikacích. Experimentální část je věnována návrhu tříelektrodového ampérometrického senzoru s polymerním elektrolytem na bázi organické iontové kapaliny a popisu předpokládaných reakčních mechanismů. V této části jsou rovněž popsány technologické aspekty ovlivňující morfologii a strukturu jednotlivých senzorových vrstev. Hlavní část práce je zaměřena na studium vlivu geometrických parametrů pracovní elektrody na senzorovou odezvu. Výsledkem práce je návrh a realizace nového typu elektrochemického senzoru s polymerním elektrolytem pro detekci oxidu dusičitého.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the construction of electrochemical devices based on organic materials for the detection of gas phase substances. The introductory part is focused on the description of basic terms and sensor properties which are generally used in the field of gas sensors. Subsequently, basic detection principles are described with regard to the potential use of organic materials in particular types of sensors. The middle part is concentrated on my activities in the field of electrochemical sensors. The attention is paid to the description of basic sensor classification, electrode topologies, electronic evaluation circuits and reaction mechanisms. This part of the thesis also includes the description and characterization of properties of organic ionic liquids. The experimental part is dedicated to the design of three-electrode amperometric electrochemical sensor with a new type of polymeric electrolyte based on organic ionic liquid and to the description of reaction mechanisms occurring in the sensor. The main part is concentrated on the study of the influence of the geometry of a working electrode on the properties of the sensor response. Finally, the design and implementation of new type of the electrochemical sensor for nitrogen dioxide detection is presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertace_Kubersky.pdfPlný text práce6,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kubersky publ.pdfPosudek vedoucího práce948,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kubersky opon.pdfPosudek oponenta práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kubersky zapis.pdfPrůběh obhajoby práce679,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14159

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.