Název: Klasifikace domácích zvířat v České společnosti
Další názvy: The classification of domestic animals in the czech society
Autoři: Šimáčková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Sosna, Daniel
Oponent: Bahenský, František
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14268
Klíčová slova: domácí zvířata;pile-sorting;free listing;polostrukturovaný rozhovor;vícerozměrné škálování;antropomorfismus
Klíčová slova v dalším jazyce: domestic animals;pile-sorting;free listing;semistructured interview;multidimensional scaling;anthropomorphism
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací domácích zvířat. Práce obsahuje vlastní výzkum. V průběhu práce popisuji tři výzkumné metody. Zkoumám rozdílnou klasifikaci dle věku a místa bydliště (urbánní či vesnické prostředí). Dále se zaměřuji na vnímání zvířat v dnešní společnosti. Vytvořila jsem sadu 31 karet s obrázky zvířat, které sloužili k mému výzkumu. Tyto karty respondenti třídili na hromádky pomocí metody pile-sorting, karty třídilo 30 respondentů. Metodou polostrukturovaných rozvorů jsem získala data od pěti respondentů. Z výsledků vyplívá, že věk i bydliště respondentů ovlivňuje klasifikaci a vnímá domácích zvířat.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with classification of domestic animals. Work contains my own research. I describe three research methods. I do a research according to age, place of living (urban or village place). Next I focus on perception of animals at contemporary society. I made a set of 31 cards with pictures of animals, which were useful for my research. These cards were sorted out by 30 respondents into some piles using mehod pile-sorting. I got data from five respondents thanks to method halfstructured interviews. According to the research we can see visible results that age and place of living influences classification and perception of domestic animals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Simackova.pdfPlný text práce525,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simackova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simackova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce932,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simackova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce452,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14268

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.