Title: Klasifikace domácích zvířat v České společnosti
Other Titles: The classification of domestic animals in the czech society
Authors: Šimáčková, Tereza
Advisor: Sosna, Daniel
Referee: Bahenský, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14268
Keywords: domácí zvířata;pile-sorting;free listing;polostrukturovaný rozhovor;vícerozměrné škálování;antropomorfismus
Keywords in different language: domestic animals;pile-sorting;free listing;semistructured interview;multidimensional scaling;anthropomorphism
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací domácích zvířat. Práce obsahuje vlastní výzkum. V průběhu práce popisuji tři výzkumné metody. Zkoumám rozdílnou klasifikaci dle věku a místa bydliště (urbánní či vesnické prostředí). Dále se zaměřuji na vnímání zvířat v dnešní společnosti. Vytvořila jsem sadu 31 karet s obrázky zvířat, které sloužili k mému výzkumu. Tyto karty respondenti třídili na hromádky pomocí metody pile-sorting, karty třídilo 30 respondentů. Metodou polostrukturovaných rozvorů jsem získala data od pěti respondentů. Z výsledků vyplívá, že věk i bydliště respondentů ovlivňuje klasifikaci a vnímá domácích zvířat.
Abstract in different language: This bachelor work deals with classification of domestic animals. Work contains my own research. I describe three research methods. I do a research according to age, place of living (urban or village place). Next I focus on perception of animals at contemporary society. I made a set of 31 cards with pictures of animals, which were useful for my research. These cards were sorted out by 30 respondents into some piles using mehod pile-sorting. I got data from five respondents thanks to method halfstructured interviews. According to the research we can see visible results that age and place of living influences classification and perception of domestic animals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Simackova.pdfPlný text práce525,86 kBAdobe PDFView/Open
Simackova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Simackova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce932,94 kBAdobe PDFView/Open
Simackova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce452,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.