Název: Okolnosti a průběh vysídlení sudetských Němců, po druhé světové válce z Krásna, okres Sokolov
Další názvy: The expulsion of Germans from Krásno in memories
Autoři: Soukupová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Lozoviuk, Petr
Oponent: Fatková, Gabriela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14285
Klíčová slova: odsun;sudetští Němci;česko-německé vztahy;nacionalismus;Schönfeld;masové deportace;Benešovy dekrety;Sudety
Klíčová slova v dalším jazyce: transfer;sudeten Germans;czech-german relations;nationalism;Schönfeld;mass deportations;Benes decrees;Sudetenland
Abstrakt: Odsun Němců z Československa, a s ním spojené tragické události se nesmazatelně zapsaly do kolektivní paměti. Tyto poválečné události zásadním způsobem nabouraly původní kulturní vzorce a lokální identity mnoha vyhnanců. Ve vzpomínkovém vyprávění je přiblížena masová deportace sudetských Němců z bývalého horního města Krásna. Významnou částí práce jsou kapitoly připomínající některé důležité momenty, které zásadním způsobem ovlivnily vzájemné vztahy obou národů, a vedly k bezprostřední myšlence odsunu národnostních menšin z Československa. Cílem práce je pochopit a osvětlit některé významy, které jsou této historické události připisovány.
Abstrakt v dalším jazyce: The expulsion of Germans from Czechoslovakia, and its tragic events indelibly enrolled into the collective memory. These post-war events significantly changed original culture patterns and local identity of many expellees. In commemorative narrative is introduced mass deportation of Sudeten Germans from former mining town Krásno. Important part of this survey are chapters, reminding some of important moments, that significantly influenced relationships between this two nations and led to immediate idea of deportation of national minorities from Czechoslovakia. The main goal of this work is to understand and explain some of meanings that are ascribed to this historical event.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace M. Soukupova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sal_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce414,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14285

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.