Název: Druhá generace migrantů v Plzni
Další názvy: Integration 1,5 generation of immigrants from Ukraine
Autoři: Tůmová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Lozoviuk, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14288
Klíčová slova: integrace;generace imigrantů;věk příchodu;proces integrace;jazyková bariéra;diskriminace;imigranti;většinová společnost;úrovně integrace
Klíčová slova v dalším jazyce: integration;generation of immigrants;coming of age;process integration;language barrier;discrimination;immigrants;majority society;levels of integration
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o integračním procesu 1,5 generace imigrantů z Ukrajiny v Plzni. Tato generace se vymezuje od první generace imigrantů a zároveň i druhé generace. Děti přicházejí v nízkém věku se svými rodiči, kteří se rozhodli pro migraci často z ekonomických nebo politických důvodů. Rozhodující je věk dětí příchodu. Pokud je věk dětí nižší mohou se lépe a rychleji začlenit do společnosti bez větších problémů. Práce seznamuje s celkovou charakteristikou průběhu začlenění 1,5 generace, což zahrnuje hlavní bariéry tohoto procesu a postoj většinové společnosti. Proces integrace je rozdělený na čtyři úrovně strukturální, kulturní, sociální a identifikační podle autora Friedricha Heckmanna, kterým jsem se nechala inspirovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the integration process 1,5 generation immigrants from Ukraine in Pilsen. This generation is defined by the first generation of immigrants and also the second generation. Children come at an early age with their parents, who decided to migrate often for economic or political reasons. Decisive is the age of the children arrive. If the age of the children is lower, they are able to to better and faster to integrate into society without major problems. This work introduces the general characteristics of the process integration 1,5 generation, which includes the main barriers to this process and the attitude of the majority. The integration process is divided into four levels of structural, cultural, social and identification by author Friedrich Heckmann, which I was inspired.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace PDF.pdfPlný text práce487,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tumova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce980,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tumova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tumova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce349,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14288

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.