Title: Násilné chování fotbalových fanoušků
Other Titles: Violent behavior of football fans
Authors: Javůrková, Magdaléna
Advisor: Zíková, Tereza
Referee: Bahenský, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14290
Keywords: násilí;agrese;fotbalové chuligánství;subkultura;identita
Keywords in different language: violent;aggression;football hooliganism;subculture;identity
Abstract: Tato práce se věnuje fenoménu fotbalového chuligánství. Zaměřuje se na jeho aktuální projevy a příčiny a cílem je popsat fotbalové chuligány z pohledu fotbalových fanoušků. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy související s tématem jako je násilí, agrese, fotbalové chuligánství, skupinová identita a teorie subkultury. Praktická část byla vytvořena pomocí polostrukturovaných rozhovorů s dvanácti respondenty z řad fotbalových fanoušků. Témata rozhovorů se zaměřují na popis, projevy, zkušenosti a příčiny fotbalových chuligánů z pohledu fotbalových fanoušků. Závěr shrnuje informace z výzkumu a diskusi. Fotbalové chuligánství je organizované hnutí, které se řídí podle určitých zásad a pravidel. Většina členů tyto zásady a pravidla dodržují, ale najdou se jedinci, kteří se odmítají podřídit celé skupině a svou účast zneužívají k projevům násilí, které již s fotbalovým chuligánstvím nemájí nic společného. Zajímavým výsledkem byla zejména studie sociologa Gluckmana, podle kterého jsou některé rituály, v našem případě projevy fotbalových chuligánů na fotbalových stadionech, považovány za chování, které transformuje konflikty neškodným směrem. Tato práce ukázala, že fotbalové chuligánství je životní styl a oblíbený koníček, bez kterého fotbaloví fanoušci nemohou žít.
Abstract in different language: This thesis is devoted to the phenomenon of football hooliganism. It focuses in particular on its current manifestations and causes, and the aim is to look at football hooligans from the perspective of football fans. In the theoretical part are mentioned basic concepts associated with the subject such as violence, aggression, football hooliganism, group identity and subculture theory. The fieldwork was created using semi-structured interviews with twelve respondents among football fans. Topics focus on the description, symptoms, causes and experience of football hooligans described by football fans. The conclusion summarizes the information from the research and discussion. Football hooliganism is an organized movement, which is governed by certain principles and rules. Most members of these principles and rules are followed, but some people refuse to submit to the group and its participation in the acts of violence, abuse, already with football hooliganism has nothing in common. An interesting result was particularly studies sociologist Gluckman, according to which, some of the rituals in our case of football hooligans in football stadiums, regarded as the behaviors that transform conflicts harmless direction. This work showed that football hooliganism is a lifestyle and favorite hobby, without football fans cannot live.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Magdalena_Javurkova_2014 .pdfPlný text práce645,28 kBAdobe PDFView/Open
Javurkova_posudek_vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Javurkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce885,96 kBAdobe PDFView/Open
Javurkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce427,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.