Název: Řízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmy
Další názvy: Business Process Management with the intention of company costs monitoring
Autoři: Boková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Januška, Martin
Oponent: Svoboda, Jaroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14306
Klíčová slova: proces;procesní řízení;modelování procesů;BPMN;náklady
Klíčová slova v dalším jazyce: process;business process management;process modeling;BPMN;costs
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na problematiku procesního řízení. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována charakteristice vybraného podniku. Další kapitola obsahuje analýzu podnikatelského prostředí a vytvoření matice SWOT. Ve třetí kapitole jsou zpracována teoretická východiska pro potřeby modelování procesů. Součástí této kapitoly je vytvoření procesní mapy zvoleného podniku a modelu procesu reklamace. Čtvrtá kapitola se věnuje problematice reklamací a nákladů. Je zde proveden rozbor reklamací podniku a vyčísleny náklady na tyto reklamace. Poslední kapitola se zabývá zlepšováním podnikových procesů. V rámci této kapitoly byly zpracovány návrhy na dílčí zlepšení výkonnosti procesu reklamace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on business process management. Work is divided to five chapters. First chapter is dedicated to characteristic of chosen company. Next contains analysis of business environment and creation of SWOT matrix. In third part are handled theoretical way-outs for process modeling. In this chapter are also created process maps of chosen company and model of complaining process. Fourth part contains complaining issue and costs issue. Is there also analysis of complains given company and costs to solved these complains. Last chapter brings improvements of company processes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Bokova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_bokova_VP.pdfPosudek vedoucího práce626,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_bokova_OP.pdfPosudek oponenta práce606,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bokova.PDFPrůběh obhajoby práce793,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14306

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.