Název: Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku
Další názvy: Evaluation of enterprise's personnel policy effectiveness
Autoři: Šímová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14327
Klíčová slova: zaměstnanci;personální oddělení;lidské zdroje;strategické cíle;Škoda Transportation;a.s.;rizikový faktor;proces
Klíčová slova v dalším jazyce: employee;personnel department;human source;strategic targets;Škoda Transportation;PLC;risk factor;process
Abstrakt: Tématem diplomové práce je hodnocení efektivnosti personální politiky společnosti Škoda Transportation, a.s. V první části této práce je stručné představení společnosti. Další kapitola obsahuje strategická východiska firmy. Je zde uvedeno poslání, vize, strategické cíle a strategie firmy pro jejich zabezpečení. V následujícím úseku diplomové práce je uvedena analýza interního a externího prostředí, které ovlivňuje tato strategická východiska. V poslední části této kapitoly jsou rozepsány strategické cíle do jednotlivých úseků firmy. Čtvrtá kapitola je věnována hodnocení personální politiky firmy. Zde jsou analyzovány personální procesy, stanoveny cíle pro zvýšení výkonnosti lidského kapitálu a uveden postup pro dosáhnutí těchto cílů včetně ekonomického efektu a zohlednění rizika. V závěru diplomové práce je shrnuta efektivnost personální politiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my diploma thesis is evaluation of enterprise's personnel policy effectiveness of the company Škoda Transportation, PLC. In the first part of the thesis is presented a short introduction of the Škoda Transportation, PLC. The next chapter pays attention to strategic basis of the company´s future existence. There is outlined the mission, vision, strategic targets and the strategy for reaching of these targets. In the third chapter is situated an analysis of the internal and external area of the company. The last part of this chapter contains targets of the all sections of the company, which were determined on the basis of the strategic targets. The fourth chapter of the thesis concentrates to evaluation of enterprise's personnel policy effectiveness. There is an analysis of the personnel processes and setting of the targets, which can make an increase in the productivity of the human capital. In the last part of the chapter there are suggested the steps for reaching these targets inclusive of economical impact and risk. In the final part of the thesis there is a conclusion of the enterprise's personnel policy effectiveness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPM) / Theses (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_TSimova_2014.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_simova_VP.PDFPosudek vedoucího práce585,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_simova_OP.PDFPosudek oponenta práce587,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
simova.PDFPrůběh obhajoby práce184,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14327

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.