Název: Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku
Další názvy: Effectivity Assessment of Company Personnel Policy
Autoři: Tymlová, Sandra
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14330
Klíčová slova: personální politika;analýza podnikatelského prostředí;personální procesy;balanced scorecard;riziko
Klíčová slova v dalším jazyce: personnel policy;analysis of the business environment;HR processes;balanced scorecard;risk
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na téma hodnocení efektivnosti personální politiky ve společnosti DURA Automotive CZ, k. s. Cílem této práce je zhodnotit efektivnost personální politiky podniku a navrhnout cíle a opatření vzhledem ke stanoveným cílům, která pomohou zlepšit efektivitu personálního systému a podpoří realizaci strategie firmy. V první části je popsán podnikatelský subjekt, jeho historie, postavení na trhu a organizační struktura, dále stanovena vize, strategické cíle a strategie, jak těchto cílů dosáhnout, a nakonec provedena analýza podnikatelského prostředí. V druhé části jsou analyzovány interní procesy se zaměřením na lidský kapitál, z nichž vyplývají silné a slabé stránky personálních činností. V další části práce jsou zjištěny potenciály ke zlepšení a navržena opatření ke zvýšení výkonnosti lidského kapitálu ve společnosti. Poslední kapitolou je zhodnocení zjištěných rizik a navržení opatření vedoucích k jejich eliminaci či úplnému odstranění.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on evaluating effectiveness of personnel policy at DURA Automotive CZ , l.p. Target of this study is to evaluate the effectiveness of the personal policy of the company and propose a measures to set goals that will help improve the efficiency of the personnel system. The first section describes the business entity, its history, market position and organizational structure, as well as setting of the vision, strategic objectives and strategies to achieve these objectives and finally performs analysis of the business environment. The second part analyses the internal processes with a focus on human capital and results in the strengths and weaknesses of personal activities. The next part identifies the potential for improvement, and proposes measures to improve the performance of human capital in the company. The last chapter is the assessment of the identified risks and proposal of measures to eliminate them or eradicate them completely.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Sandra Tymlova.pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_tymlova_VP.PDFPosudek vedoucího práce572,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_tymlova_OP.PDFPosudek oponenta práce568,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tymlova.PDFPrůběh obhajoby práce184,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14330

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.