Název: Transformace strategického postupu plnění cílů strategického plánu do změn interního prostředí firmy
Další názvy: Transformation of strategic approaches of goals fulfillment into changes of firm´s internal environment
Autoři: Vainfurtová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Emil
Oponent: Taušl Procházková, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14345
Klíčová slova: strategický plán;finanční plán;balanced scorecard;analýza rizik;strategické scénáře;interní potenciál
Klíčová slova v dalším jazyce: strategic plan;financial plan;balanced scorecard;risk analysis;strategic scenarios;internal potential
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá transformací strategického postupu plnění cílů strategického plánu do změn interního prostředí firmy. Práce je rozdělena do několika částí. První z nich popisuje historii a současnost společnosti a stanovuje strategický plán na roky 2014 - 2017. Následuje rozpracování finančního plánu na rok 2014 a stanovení klíčových rizik, která jsou podkladem pro zpracování scénářů a variant strategie. Další část diplomové práce je zaměřena na implementaci strategického plánu dle modelu Balanced Scorecard, kde jsou strategické cíle podrobněji rozpracovány do čtyř perspektiv finanční, zákaznické, interních procesů a interního potenciálu. V samotném závěru práce je pak zhodnocena připravenost interního potenciálu implementovat poţadovanou strategii.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis analyses the transformation of strategic approaches of goals fulfillment into changes of firm´s internal environment. The thesis is divided into several parts. The first part describes the history and present of the company and outlines a strategic plan for the years 2014 - 2017. In the next stage the financial plan for the year of 2014 was elaborated and the key risks essential for the development of scenarios and options strategies were identified. The thesis then focuses on the implementation of strategic plan according to Balanced Scorecard model where the strategic objectives were further examined and broken down into four perspectives financial, customer, internal processes and internal potential. In conclusion the thesis evaluates the readiness of internal potential for implementation of the desired strategy.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vainfurtova.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP825,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
DP- Vainfurtova Martina.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
DP_vainfurtova_VP.pdfPosudek vedoucího práce715,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_vainfurtova_OP.pdfPosudek oponenta práce761,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vainfurtova_1.PDFPrůběh obhajoby práce973,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14345

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.