Název: Produktové a procesní inovace v konkrétní společnosti
Další názvy: Product and Process Innovations in a Particular Company
Autoři: Vítovcová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Ircingová, Jarmila
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14346
Klíčová slova: produktové inovace;procesní inovace;řízení inovací;DCH - Sincolor;a.s.;ISO normy
Klíčová slova v dalším jazyce: product innovations;process innovations;managing innovations;DCH - Sincolor;a.s.;ISO standards
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá produktovými a procesními inovace ve společnosti DCH - Sincolor, a.s., která podniká v chemickém průmyslu. První tři kapitoly se věnují problematice inovací z teoretického hlediska. Nejprve jsou představeny základní pojmy související s inovacemi, dále je řešena problematika řízení inovací a v neposlední řadě jsou rozebrány jednotlivé typy inovací. V praktické části je nejprve představena společnost DCH - Sincolor, a.s.. Další část se věnuje inovacím v divizi Plzeň, kdy je kladen důraz na produktové a procesní inovace a jejich ekonomický přínos pro společnost. Na základě zjištěných poznatků jsou v poslední kapitole navrhnuty dvě procesní inovace. První z nich se zabývá elektronickým řízením procesu výroby a druhá stanovuje pravidla pro projektové řízení inovací.
Abstrakt v dalším jazyce: This Master thesis deals with product and process innovations in the company CH - Sincolor, a.s. operating in the chemical industry. The first three chapters describe the issue of innovations from theoretical point of view. Firstly, basic concepts of innovations are mentioned. Secondly, the issue of managing innovations has been addressed and the last part analyses all the types of innovations. In practical part of this thesis the company DCH - Sincolor, a.s. is introduced. Next part deals with the innovations in Pilsner division, mostly focused on product and process innovations and their economic benefits for the company. In the last part two process innovations are designed according to the findings and needs of the company. The first one deals with electronic management of production process and the second one defines the rules for project management innovations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vitovcova.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_vitovcova_VP.pdfPosudek vedoucího práce661,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_vitovcova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitovcova.PDFPrůběh obhajoby práce725,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14346

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.