Title: Použití Balanced Scorecard pro realizaci strategického plánu podniku
Other Titles: Use of Balanced Scorecard Method in the Implementation of Business Strategic Plan
Authors: Tupá, Markéta
Advisor: Ircingová, Jarmila
Referee: Leicherová, Veronika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14350
Keywords: balanced scorecard;finanční perspektiva;zákaznická perspektiva;perspektiva interních procesů;perspektiva interních potenciálů;strategická mapa;dokumentace strategických akcí;EVA
Keywords in different language: balanced scorecard;financial perspective;customer perspective;perspective of internal business processes;perspective of learning and growth;strategy map;documentation of strategic actions;EVA
Abstract: Předložená práce je zaměřena na realizaci strategického plánu podniku za použití nástroje implementace zvaného Balanced Scorecard. Téma bylo zpracováno na základě teoretických poznatků dané problematiky, které byly následně aplikovány do praxe. Hlavními použitými metodami pro zpracování diplomové práce jsou analýza prostředí a z ní vzešlé matice EFE a IFE, finanční analýza, metoda INFA nutná pro výpočet nákladů vlastního kapitálu, ukazatel EVA, Balanced Scorecard, strategická mapa, finanční plánování či analýza rizik. Výstupem zpracované práce je návrh implementačního postupu pro realizaci strategického plánu podniku dle zásad moderní metodiky Balanced Scorecard.
Abstract in different language: Presented work is focused on the implementation of the strategic plan by using the Balanced Scorecard method. The theme was based on theoretical knowledge and its application in practice. Among main methods that have been used in the preparation of the thesis belong analysis of the environment, EFE and IFE matrix, financial analysis, method INFA necessary to calculate the cost of equity, EVA, Balanced Scorecard, Strategy Map, financial planning or risk analysis. The outcome of the thesis concept of implementation procedure for strategic business plan according to the principles of modern methodology called Balanced Scorecard.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_-_Tupa_Marketa.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
DP_tupa_VP.pdfPosudek vedoucího práce612,89 kBAdobe PDFView/Open
DP_tupa_OP.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Tupa.PDFPrůběh obhajoby práce765,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.