Název: Notářství ve Slezsku v letech 1871 - 1948
Další názvy: Notary in the Silesia in 1871 - 1948
Autoři: Dulava, Radim
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Krtková, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14367
Klíčová slova: notářství;notáři;kandidáti notářství;Slezsko;regionální dějiny;osobnosti notářství;organizace notářství;vývoj notářství;právní dějiny;notářské komory;notářské spolky;spolková činnost notářů;České Slezsko;veřejní notáři;Rakousko-Uhersko;Československo;druhá republika;Protektorát Čechy a Morava
Klíčová slova v dalším jazyce: notarial profession;notaries;notary candidates;regional history;personalities of notarial profession;organisation of notarial profession;development of notarial profession;legal history;notary chambers;notary communities;community activities of notes;Czech Silesia;public notars;Austria-Hungary;Czechoslovakia;second republic;Protectorate of Bohemia and Moravia
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá vývojem notářství ve Slezsku. V krátkém historickém exkurzu přibližuje vznik a vývoj této instituce do roku 1871. Hlavní část práce je věnována období následujícím po vydání notářského řádu v roce 1871, dále československému notářství až do roku 1939, kdy došlo ke vzniku Protektorátu Čech a Moravy. Nezapomíná ani na říšskou úpravu notářství v Sudetech a v již zmiňovaném Protektorátu. Období poválečnému je věnována pouze krátká pasáž do roku 1948. V závěrečné části práce je vyhrazen prostor významným osobnostem notářství ve Slezsku, včetně jejich biografických informací. Pro ilustraci jsou v přílohách přiloženy některé dobové obrazové materiály.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma thesis treats the development of the notarial profession in Silesia. In a short historical excursion it gives to the reader the idea of the origin and the development of this institution until 1871. The main part of the thesis is focused on the period following the release of the Code of Notaries in 1871, as well as on the Czechoslovak notarial profession until 1939, when the Protectorate of Bohemia and Moravia was established. It does not neglect the Third Reich legislation of the notarial profession in the Sudetenland and in the above-mentioned Protectorate. The after-war period is mentioned only in a brief chapter until 1948. The closing part of the thesis is reserved for important personalities of the notarial profession in Silesia including their biographic information. Some period documents are attached for illustration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Dulava_Notarstvi_ve_Slezsku_1871-1948.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Dulava Radim.pdfPosudek vedoucího práce44,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Dulava Radim.pdfPosudek oponenta práce38,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Dulava Radim.pdfPrůběh obhajoby práce54,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14367

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.