Název: Trestní právo v Koldínově městském zákoníku
Další názvy: Criminal Law by Koldin´s Municipal Code
Autoři: Miosgová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14372
Klíčová slova: Koldínův zákoník;trestní právo;městské právo;trestné činy;tresty;trestní soudnictví;mučení;poprava;ranný novověk
Klíčová slova v dalším jazyce: Koldin's code;criminal law;municipal law;crime;punishment;criminal justice;torture;execution;early modern times
Abstrakt: Cílem mé práce bylo podat přehled o ranně novověkém městském trestním právu, tak jak bylo kodifikováno v Právech městských Království českého Pavla Kristiána z Kodína. V první kapitole je nastíněn vývoj trestního práva v Čechách od nejstaršího období až po 16. století, tedy po první kodifikace českého práva zemského i městského. Další kapitola se věnuje osobě Mistra Pavla Kristiána z Koldína, okolnostem vzniku Práv městských Království českého a jejich prosazení v praxi městských soudů i samotnému obsahu zákoníku. V hlavní části práce jsou nejprve popsány obecné rysy trestního práva, tak jak bylo kodifikováno v zákoníku, a poté jsou trestné činy roztříděny do jednotlivých skupin a vymezeny jejich skutkové podstaty. Další kapitola přibližuje průběh trestního řízení před městskými soudy. V poslední části práce je popsán výkon rozsudku. Jsou tu vymezeny předepsané a používané druhy trestů a také popsán způsob jejich provedení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the essay is to summarize early modern times municipal criminal law as it was codification in the municipal law of the Bohemian kingdom of Pavel Kristian from Kodin. The Bohemian criminal law evolution from oldest history till 16 century is described in first chapter. The next chapter describes Pavel Kristian from Koldin, the circumstances of the Bohemian kingdom municipal law origin and their enforcement into practical usage of municipal court as well as contend of legal code at self. In the main part of the work is as codified in the code. First the general features of the criminal law are described and then offences are categorized into different groups and defined by their factual matters.The next chapter is focused on the progress of criminal proceedings in the municipal courts. The enforcement of the judgment is described in the last part of the essay. Prescribed and used types of punishments are defined and their implementation is also described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce718,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Miosgova Katerina.pdfPosudek vedoucího práce44,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Miosgova Katerina.pdfPosudek oponenta práce44,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Miosgova Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce59,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14372

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.