Title: Obchodní zákoník 1862 - základ obchodního práva v našich zemích
Other Titles: The Commercial Code 1862 - The Basis of Commercial Law in Our Country
Authors: Němec, Tomáš
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14373
Keywords: obchod;kupec;cechovní zřízení;obchodní právo;všeobecný zákoník obchodní;obchodní soudnictví;ČSR;recepce právního řádu;osnova obchodního zákoníku;rekodifikace;akciová společnost
Keywords in different language: trade;trader;guild;commercial law;general commercial code;commercial justice;CSR;enactment of bill;syllabus of commercial code;recodification;public trade company
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na významný obchodněprávní kodex přijatý v 19. století a jeho vliv na obchodní právo na našem území. Pro pochopení obchodněprávní materie je v práci popsán vývoj obchodního práva na našem území od jeho počátků do 19. století. V následujících kapitolách je popsán proces příprav obchodního zákoníku a jeho uvedení v právní řád, systematika a obsah obchodního zákoníku, vývoj obchodního práva po vzniku ČSR roku 1918 spojený s recepcí právního řádu rakouské monarchie, období zániku soukromého práva v letech 1948-1950 po jeho navrácení roku 1989, a nakonec příprava rekodifikačních předpisů soukromého práva platných v současnosti. Poslední kapitola srovnává úpravu akciové společnosti po přijetí Všeobecného zákoníku obchodního s právní úpravou současnou.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on an important, commercially-legal codex, which was passed in the 19th century, and on commercial law on our territory. In order to facilitate understanding of the commercially legal topic, the thesis starts by describing the history of commercial law on our territory all the way since its origins dating back to the 19th century. The chapters that follow describe the process of drafting the Commercial Code and the enactment of the bill. Next are described the systematics and the contents of the Commercial Code, the history of commercial law after the formation of CSR in 1918 when the legal system of the Austrian monarchy was adopted, the period of cessation of private law between in years 1948-1950, the return of private law in 1989, and the drafting of re-codification for private law provisions. The last chapter of the thesis compares the legal regulations of the period following the passing of the General Commercial Code with current legal regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Obchodni_zakonik_1862_Tomas_Nemec.pdfPlný text práce863,69 kBAdobe PDFView/Open
DP - Nemec Tomas.pdfPosudek vedoucího práce67,78 kBAdobe PDFView/Open
OP - Nemec Tomas.pdfPosudek oponenta práce37,37 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Nemec Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce62,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.