Title: Nedestruktivní výzkum v Bělčicích a čtyřúhelníková ohrazení mladší doby železné
Other Titles: Non-destructive research in Bělčice and squaring closers from the late Iron Age
Authors: Javorčíková, Katarína
Advisor: Danielisová, Alžběta
Referee: John, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14415
Keywords: doba železná;čtyřúhelníková ohrazení;nedestruktivní výzkum
Keywords in different language: iron age;squaring closer;non-destructive research
Abstract: Diplomová práce se bude zabývat nedestruktivním výzkumem čtyřúhelníkového ohrazení u Bělčic. Hlavním tématem práce je moderním způsobem zdokumentovat lokalitu a zabývat se její rolí v kontextu soudobého osídlení a krajiny. Za tímto účelem bude vytvořen geodetický plán lokality (kombinací leteckého laserového skenování, klasické pozemní tachymetrie a geofyzikálního měření) a povrchový sběr v jejím areálu. Na základě dosavadních výzkumů a vlastních povrchových sběrů bude vyhodnoceno zasazení lokality v rámci soudobé struktury osídlení. Na závěr práce bude provedena komparace s podobnými lokalitami u nás i v zahraničí a provedena diskuze původního účelu této lokality.
Abstract in different language: The main aim of this master thesis is non-destructive archaeological excavation of squaring closer (viereckschanze) Bělčice. The next part will concern of modern ways, how to document our locality in the context of contemporary settlement and landscape. For this purpose will be create geodesic plan of locality (combination of LIDAR, ground tacheometry and geophysical measurement) and surface collecting in the area. On base of this different kinds of documentation and existing research will be evaluated inclusion of the site within the framework of contemporary settlement patterns. Finally will be make comparison with similar CZ and foreign sites and discussion about original function of this kind of sites.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Javorcikova.pdfPlný text práce8,93 MBAdobe PDFView/Open
Javorcikova_Danielisova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
Javorcikova_John oponent.pdfPosudek oponenta práce137,54 kBAdobe PDFView/Open
Javorcikova.pdfPrůběh obhajoby práce171,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.