Title: Krajina a příroda v poezii Williama Wordsworthe
Other Titles: Landscape and Nature in the Poetry of William Wordsworth
Authors: Hrdličková, Hana
Advisor: Potočňáková, Magdaléna
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14437
Keywords: poezie;jezerní básníci;romantismus;příroda;krajina;dětství;vzpomínky;láska;lyrické balady;lake district;revolution
Keywords in different language: poetry;lake poets;romanticism;nature;landscape;childhood;memory;love;lyrical ballads;lake district;revolution
Abstract: Předmětem bakalářské práce je odhalit hlavní principy a rysy poezie Williama Wordsworthe věnované krajině a přírodě. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části, jsou definovány a vysvětleny základní pojmy romantismus jako světové kulturní a společenské hnutí, specifika anglického romantismu, objasnění pojmu "Sublime" z filosofického a literárního hlediska. Dále je zde popsáno historicko-společenské pozadí vzniku romantismu. Druhá část se zabývá jednotlivými pracemi Williama Wordsworthe, které mají spojitost s přírodou a krajinou. Básně jsou rozděleny do kapitol podle dílčích témat: Příroda a krajina v básníkových vzpomínkách, Lyrické balady, Dětství, Wordsworthovy milostné básně. Jejich analýzy se zaměřují na formu, básnické prostředky a motivy. V jednotlivých rozborech jsou vysloveny určité poznatky a zjištění, které jsou shrnuty v závěru práce.
Abstract in different language: The object of the undergraduate thesis is to reveal the main principles and features of the poetry of William Wordsworth, the leading representative of English Romanticism, concerned with landscape and nature. The thesis is divided into two main sections. The first section is focused on Romanticism generally, specifics of English Romanticism, historical background and social conditions which contributed to the origin of this cultural movement. It also includes explanation of the Sublime, both as a philosophical notion and the source of Romantic authors´ inspiration. The second section deals with individual works of William Wordsworth which are connected with nature and landscape. The poems are separated into particular chapters according to different topics: Nature and Landscape in the Poet´s Recollections, Childhood, Lyrical Ballads, and Wordsworth´s Love Poems. Their analysis is concerned with form, poetical means, and motifs used in the poems. Some partial results are expressed in these chapters. The final part Conclusion summarises the knowledge and findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BA Thesis Hrdlickova.pdfPlný text práce527,02 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova V.pdfPosudek vedoucího práce754,33 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova O.pdfPosudek oponenta práce854,99 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova P.pdfPrůběh obhajoby práce307,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.