Title: Grenzenlose Bildung.Bilinguale Bildungseinrichtungen als Träger interkultureller Kompetenz im tschechisch - deutschen Grenzgebiet.
Other Titles: Education without borders. Bilingual education as a carrier of intercultural competence in the Czech - German border area.
Authors: Matějková, Andrea
Advisor: Heitz, Gisela
Referee: Königsmarková, Andrea
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14471
Keywords: kultura;interkulturní komunikace;interkulturní kompetence;interkulturní učení;interkulturní vzdělávání;bilingvní vzdělávací zařízení;německo-české setkání;německo-česká projektová spolupráce;Tandem;mimoškolní práce s dětmi a mládeží
Keywords in different language: culture;intercultural communication;intercultural competence;intercultural learning;intercultural education;bilingual educational institutions;german-czech meeting;german-czech project cooperation;Tandem;extracurricular work with children and youth
Abstract: Bakalářská práce se nazývá Vzdělávání bez hranic. Charakteristika bilingvních vzdělávacích zařízení jako nositelů interkulturní kompetence v česko-německém pohraničí. Tato bakalářská práce se zabývá interkulturními vztahy mezi dětmi, mladými lidmi z České republiky a Německa a institucemi, které tyto vztahy podporují. Cílem práce je ukázat na příkladu vybraných českých a německých vzdělávacích zařízení, jaké existují možnosti interkulturního vzdělávání. Zkoumány jsou instituce, které zprostředkovávají jazykové vzdělání (např. mateřské školy, základní školy). Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny a popsány pojmy jako kultura, interkulturní komunikace, interkulturní kompetence a interkulturní učení. V praktické části jsou nejprve popsány organizace aktivní v oblasti interkulturního učení a jejich projekty. Dále je popsán konkrétní projekt spolupráce mateřských škol. Poslední kapitola se zabývá příklady konkrétních textů z publikací "Jedna, dva Deutsch ist da! Jedna, dva Tschechisch ist da!" a "Projekt jako stavebnice".
Abstract in different language: The bachelor thesis is called Education without borders. Bilingual education as a carrier of intercultural competence in the Czech - German border area. This bachelor thesis deals with intercultural relationships between children, young people from the Czech Republic and Germany and the institutions that support these relationships. The aim of the bachelor thesis is to show on example of selected Czech and German institutions and organizations, what are the possibilities of intercultural education. Emphasize is put on the institutions that mediate language education (e.g. kindergartens, elementary schools). The bachelor thesis is divided into two parts. In the theoretical part there are explained and described terms such as culture, intercultural communication, intercultural competence and intercultural learning. In the practical part there are described organizations that are active in the field of intercultural learning and their projects. The following chapter describes a specific project of cooperation between Czech and German kindergarten. The last chapter deals with specific text examples from the publication "Jedna, dva Deutsch ist da! Jedna, dva Tschechisch ist da!" and from the publication "Projekt jako stavebnice".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE ANDREA MATEJKOVA.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciPosudek vedoucího práce591,74 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce236 kBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce385,76 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.