Title: Vliv jazyka dotazníkového šetření na projevy fenoménu "risk aversion"
Other Titles: Influence of the questionaire language on "risk aversion" tokens
Authors: Tůma, Petr
Advisor: Kalvas, František
Referee: Profant, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14538
Keywords: averze k riziku;rozhodovací proces;rozhodovací problém;averze ke ztrátě;cizojazyčné úkoly;STATA;regresní analýza
Keywords in different language: risk aversion;decision making process;decision making problem;loss aversion;foreign language tasks;STATA;regression analysis
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozhodovacího procesu a vztah projevů averze k riziku a jazyka zadání rozhodovacích problémů. Cílem diplomové práce je analýza a interpretace výsledků dotazníkového šetření, jehož respondenty byli studenti střední školy, jazykových škol a ZČU v Plzni. Teoretická část práce se zabývá rozhodovacím procesem, hodnotovými funkcemi a teorií averze k riziku. Praktická část je věnována vyhodnocení dotazníkového šetření, interpretaci jeho výsledků a ověření platnosti stanovených hypotéz s využitím programu STATA.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the decision-making processes and the relation between the displays of risk aversion and the language in which the decision problems are presented. The aim of the thesis was to analyze and interpret the outcomes of a questionnaire survey which was undertaken among Czech students of high-schools, language schools and The University of West Bohemia in Pilsen. The theoretical part was based on various decision-making, utility function and general risk aversion related theories. The practical part is focused on the evaluation of the questionnaire survey, the interpretation of its outcomes and the verification of the hypotheses given using the STATA programme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuma_Petr_Diplomova_prace.pdfPlný text práce463,87 kBAdobe PDFView/Open
tuma_kalvas.pdfPosudek vedoucího práce100,56 kBAdobe PDFView/Open
tuma_profant.pdfPosudek oponenta práce176,8 kBAdobe PDFView/Open
O_tuma.pdfPrůběh obhajoby práce76,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.