Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemjančuková, Dagmar
dc.contributor.authorJaník, Andrej
dc.contributor.refereeDemjančuk, Nikolaj
dc.date.accepted2014-05-27
dc.date.accessioned2015-03-25T09:45:34Z
dc.date.available2013-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:45:34Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-16
dc.identifier58807
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14558
dc.description.abstractTato diplomová práce je rozdělena na dvě úvodní a sedm hlavních kapitol. První úvodní kapitola popisuje judaismus, zatímco druhá úvodní kapitola popisuje křesťanství. Obě kapitoly se zaměřují na základní informace o uvedených náboženstvích - na jejich původ a princip víry, na jejich písemnou tradici, významné symboly, pojetí času a na důležité rituály a svátky. Poté následuje sedm hlavních kapitol, které jednotlivě popisují dva svátky, kde první reprezentuje judaismus a druhý křesťanství. Konkrétně se jedná o následující svátky: Roš ha-šana a Nový rok, Sukot a Dožínky, Chanuka a Vánoce, Purim a Masopust, Pesach a Velikonoce, Šavuot a Letnice, šabat a neděle. Práce se zaměřuje na informace o původu těchto svátků, jejich vývoji, o významu jejich názvů, průběhu jejich slavení, o symbolech, které jsou pro ně charakteristické. V závěru každé kapitoly se práce zaměřuje na vzájemné srovnání obou svátků, v němž poukazuje na jejich případné shody i vzájemné odlišnosti.cs
dc.format107 s. (193 634 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectRoš ha-šanacs
dc.subjectJom kipurcs
dc.subjectSukotcs
dc.subjectChanukacs
dc.subjectPurimcs
dc.subjectPesachcs
dc.subjectŠavuotcs
dc.subjectšabatcs
dc.subjectNový rokcs
dc.subjectdožínkycs
dc.subjectVánocecs
dc.subjectMasopustcs
dc.subjectVelikonocecs
dc.subjectletnicecs
dc.subjectnedělecs
dc.subjectjudaismuscs
dc.subjectkřesťanstvícs
dc.subjectsvátkycs
dc.subjecttradicecs
dc.subjectzvykycs
dc.titleTradice a zvyky ve svátečním okruhu judaismu a křesťanství: Komparační analýza.cs
dc.title.alternativeTraditions and customs in festive circuit of Judaism and Christianity: Comparative analysis.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is divided into two introductory chapters and seven main chapters. The first introductory chapter describes the religion of Judaism and the second introductory chapter describes the Christian religion. Both of these chapters focuses on basic information about the advertised religions on their origin and principle of faith, on their written tradition, important symbols, concepts of time and important rituals and feasts. This is followed by seven main chapters that individually describe two feasts, where first represents Judaism and second Christianity. Specially, the following feasts are: Rosh Hashanah and the New Year, Sukkot and Harvest Festival, Hanukkah and Christmas, Purim and Carnival, Passover and Easter, Shavuot and Pentecost, Sabbath and Sunday. This work focuses on information about origin of this feasts, development, interpretation of their names, the course of their celebration and symbols, which are characteristic for them. Finally, each chapter is devoted to the mutual comparison of both feasts, where highlights their potential consensus and mutual differences.en
dc.subject.translatedRosh Hashanahen
dc.subject.translatedYom Kippuren
dc.subject.translatedSukkoten
dc.subject.translatedHanukkahen
dc.subject.translatedPurimen
dc.subject.translatedPassoveren
dc.subject.translatedShavuoten
dc.subject.translatedSabbathen
dc.subject.translatedNew yearen
dc.subject.translatedharvest Festivalen
dc.subject.translatedChristmasen
dc.subject.translatedcarnivalen
dc.subject.translatedEasteren
dc.subject.translatedpentecosten
dc.subject.translatedsundayen
dc.subject.translatedjudaismen
dc.subject.translatedchristianityen
dc.subject.translatedfeastsen
dc.subject.translatedtraditionen
dc.subject.translatedhabitsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Andrej Janik.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFView/Open
janik_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce112,46 kBAdobe PDFView/Open
janik_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce112,01 kBAdobe PDFView/Open
O_janik.pdfPrůběh obhajoby práce80,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.