Název: Kritický racionalismus Karla Raimunda Poppera
Další názvy: Karl Raimund Popper´s critical rationalism
Autoři: Kraus, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Havlík, Vladimír
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14570
Klíčová slova: Karl Raimund Popper;kritický racionalismus;kritika;falsifikace;hypoteticko-dedukční model poznání;koroborace;verisimilitude;novopozitivismus;indukční metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: Karl Raimund Popper;critical rationalism;criticism;falsification;hypothetic deductive method;corroborate;verisimilitude;newpositivism;induction method
Abstrakt: Práce je zaměřena na studium kritického racionalismu v díle Karla Raimunda Poppera. V jeho stručném životopisu jsou naznačeny klíčové okamžiky Popperova filosofického směřování ke kritickému racionalismu. Pozornost je věnována základním myšlenkám a principům Popperovy filosofie - kritiky induktivní metodologie dále pak pojmům falzifikace, koroborace, verisimilitude, hypoteticko dedukční metodě. Rozebírány jsou vlivy filosofického prostředí, které formovalo Popperovy názory novopozitivistů a Vídeňského kruhu. Uvedení stručné historie vlivu induktivismu ve vědecké metodologii je doplněno o Popperovy výhrady a kritiku indukce. V souvislosti s Popperovou teorií poznání světa je zmíněna je i jeho koncepce tří světů a evoluční model poznání. Další část práce je věnována expozici kritiky a návrhů na změny v Popperově filosofii z řad stoupenců i odpůrců kritického racionalismu. V závěru pak následuje zamyšlení nad odkazem Karla Poppera a jeho vlivem na filosofii vědy i nad odrazem kritického racionalismu v běžném životě.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on a research of Critical rationalism in work of Karl Raimund Popper. In a short biography are implied the most important moments directing him towards his theory of Critical rationalism. An attention is given to basic thoughts and principles of Popper's philosophy the critics of an inductive methodology and then concepts of falsification, corroborate, verisimilitude and hypothetic deductive method. In the thesis are analyzed influences of philosophical surroundings, which formed Popper's ideas newpositivism and Vienna circle. After a short introducing of inductivism influences in a scientific methodology are shown Popper's objections and his criticism towards the inductivism itself. In a relation with Popper's theory of the world cognition is also mentioned his conception of the three worlds and his evolution model of cognition. Next part of the thesis is devoted to critics of Popper; attempts to make changes in his philosophy by followers and also by opponents of Popper's Critical rationalism. In a conclusion follows reflection of Karl Popper's legacy and his influence on a philosophy of science, as well as is mentioned a reflection of the Critical rationalism in a common life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Pavel Kraus EKS 2014.pdfPlný text práce550,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kraus_demjancuk.pdfPosudek vedoucího práce94,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kraus_havlikV.pdfPosudek oponenta práce163,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O_kraus.pdfPrůběh obhajoby práce88,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14570

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.