Title: Finanční analýza a její doporučení pro rozhodování podniku
Other Titles: Financial analysis and its recommendations for business decisions
Authors: Krejčová, Pavla
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Hofman, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14587
Keywords: finanční analýza;absolutní ukazatele;rozdílové ukazatele;poměrové ukazatele;DuPontova analýza
Keywords in different language: financial analysis;absolute indicators;differential indicators;ratio indicators;DuPont analysis
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování finanční analýzy vybrané společnosti Ruukki CZ s.r.o. a její doporučení pro rozhodování podniku. V první části této práce je představen teoretický úvod do finanční analýzy. Nejdříve je definován účel finanční analýzy, dále její uživatelé a zdroje. Jako poslední jsou prezentovány metody zpracování finanční analýzy. Na základě teoretických poznatků je zpracována praktická část. V úvodu jsou uvedeny základní informace o společnosti. Poté je provedena horizontální a vertikální analýza, následována poměrovými ukazateli, bonitními a bankrotními modely. V závěru práce dochází ke zhodnocení finanční analýzy, jsou zvolena kritéria pro měření výkonnosti a ziskovosti podniku. Jako pomůcka při formulaci zlepšení ekonomických výsledků společnosti poslouží pyramidový rozklad. Konec práce je obohacen o názorný příklad zvýšení profitability společnosti.
Abstract in different language: This thesis is focused on the financial analysis of a selected company Ruukki CZ and its recommendation for business decision. First part of the thesis presents a theoretical introduction into the financial analysis. Namely, it is a definition of financial analysis, purpose of financial analysis, as well as users and its sources, followed by methods of financial analysis. The theoretical part provides the ground for the practical part of this thesis. First part introduces basic information about the company. Furthermore, the horizontal and vertical analysis is performed followed by ratio indicators and chosen models. On the basis of the financial analysis the results are evaluated. Moreover, company?s criteria for measuring of performance and profitability are chosen. Finally, Du Pont analysis is performed along with the example how to increase profitability of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavla Krejcova_2014.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
pv Krejcova.PDFPosudek vedoucího práce610,55 kBAdobe PDFView/Open
op Krejcova.PDFPosudek oponenta práce440,93 kBAdobe PDFView/Open
okrejcova.PDFPrůběh obhajoby práce709,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.