Title: Návrh na uplatnění manažerského účetnictví ve zvoleném podniku
Other Titles: Proposal for the application of management accounting in the selected company
Authors: Třeštík, Milan
Advisor: Červený, Josef
Referee: Svítek, Ludvík
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14599
Keywords: manažerské účetnictví;kalkulace;náklady;hodinová sazba;alokace nepřímých nákladů
Keywords in different language: management accounting;costing;costs;rate per hour;allocation of indirect costs
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na uplatnění manažerského účetnictví ve společnosti G-Team a.s. Hlavním cílem práce je snížit absolutní výši nepřímých nákladů, respektive je alokovat do kalkulovaných výkonů dle příčinné souvislosti. V teoretické části jsou vymezeny pojmy manažerské účetnictví, druhy nákladů, kalkulace. Teoretická část je základem pro část praktickou. V praktické části je nejdříve představena společnost G-Team a.s. a poté je provedena analýza současného stavu účetnictví a informačního systému včetně finanční analýzy. Kvůli naplnění hlavního cíle se stanovila hodinová sazba činností, které se přímo podílejí na uskutečnění daného výkonu. V textu je učiněn návrh propočtové, operativní a výsledné kalkulace.
Abstract in different language: This thesis is focused on the application management accounting in the company G-Team a.s. The main aim is to decrease the absolute amount of indirect costs, that is to allocate them into costing performance in compliance with causation. The theoretical part defines the items as management accounting, types of costs, costing. The theoretical part forms the basic for the practical part. Practical part introduces company G-Team a.s. and analyzes the current state of accounting and information systems, including financial analyses. To fulfil the main, the aktivity rate per hour has been determined. These activities directly support the realization of performance. The proposal of pre-calculation, operational calculation and final calculation is made in the text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_new_pok2.pdfPlný text práce5,35 MBAdobe PDFView/Open
pv trestik.PDFPosudek vedoucího práce562,74 kBAdobe PDFView/Open
op trestik.PDFPosudek oponenta práce546,25 kBAdobe PDFView/Open
Trestik.PDFPrůběh obhajoby práce213,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.