Title: Analýza účetní uzávěrky a závěrky podniku
Other Titles: The analysis of financial statements and closing the final accounts in the company
Authors: Matějíčková, Andrea
Advisor: Červený, Josef
Referee: Hinke, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14656
Keywords: účetní závěrka;účetnictví;účetní systém;náležitosti;finanční analýza;uzavření účtů;rentabilita;likvidita;zákon o účetnictví;zákon o dani z příjmu;vlastní kapitál;rozvaha;výkaz zisku a ztrát;účetní závěrka
Keywords in different language: financial statements;accounting;accounting system;requirements;financial analysis;closing of accounts;profitability;liquidity;accounting act;law on income tax;equity;balance sheet;profit and loss account;financial closing
Abstract: Práce je zaměřená na zhodnocení účetní uzávěrky a závěrky ve zvoleném podniku Vršanská uhelná a. s. Zhodnocení účetní uzávěrky a závěrky společnosti tvoří teoretická a praktická část. V teoretické části je specifikován účetní systém České republiky a náležitosti účetní závěrky a uzávěrky podle českého právního prostředí. V praktické části je charakterizován vybraný podnik a kroky vedoucí k účetní uzávěrce a závěrce. Na základě těchto údajů byla provedena finanční analýza výkazů za období let 2008 - 2012, kde bylo zjištěno finanční zdraví podniku. Celkové završení diplomové práce tvoří závěrečný výstup, kde jsou navržena zlepšující opatření vedoucí k finančnímu ozdravění a k lepším ekonomickým výsledkům.
Abstract in different language: A thesis is focused on evaluation of the financial statements and financial accounts of the chosen company Vršanská uhelná a. s. The evaluation of the financial statements and financial account of the chosen company is made of theoretical and practicals parts. In the theoretical part the accounting system of the Czech republic and requirements of financial statements are specified in accordance with Czech legislation. Then the chosen company including the steps leading to the financial accounts are characterized. On the basis of these information a financial analysis was made for the period 2008 - 2012, where the financial health of the company was found. The total conclusion of the whole thesis is made by final output, where the improve measures leading to the financial recovery and better economic results are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza ucetni uzaverky a zaverky podniku.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
pvmatejickova.pdfPosudek vedoucího práce605,96 kBAdobe PDFView/Open
matejickova.pdfPosudek oponenta práce532,74 kBAdobe PDFView/Open
omatejickova.PDFPrůběh obhajoby práce724,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.