Název: Příspěvek k ruderální flóře a vegetaci Nýřan
Další názvy: Study of ruderal flora and vegetation of Nýřany-city
Autoři: Smereková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková, Zdeňka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14698
Klíčová slova: ruderální flóra;vegetace;invaze;Nýřany
Klíčová slova v dalším jazyce: ruderal flora;vegetation;alien plants;Nyrany
Abstrakt: Práce byla zaměřena na ruderální flóru města Nýřany. Docházelo zde k mapování vyšších rostlin i mechorostů. Zřetel byl brán na invazní druhy, které byly zakresleny do mapy (viz příloha). Nejčastěji nalezenými byly: pampeliška (Taraxacum sect. ruderalia), sedmikráska obecná (Bellis perenis), sveřep měkký (Bromus hordeaceus), srha laločnatá (Dactylis glomerata), bříza bělokorá (Betula pendula), jílek vytrvalý (Lolium perenne) a pámelník bílý (Symphoricarpus albus). Bylo zde nalezeno celkem 17 invazních druhů. Nejhojnější byly: zlatobýl kanadský (Conyza canadensis), trnovník akát (Robinia pseudacacia), dub červený (Quercus rubra) a netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Všechny nalezené rostliny byly členěny podle jejich strategie, nároků na světlo, nároků na teplo a vlhkost (FRANK et KLOTZ, 1988), dále byly řazeny dle původnosti druhů (PYŠEK et al., 1996) a jejich životních forem.
Abstrakt v dalším jazyce: This work was focused on ruderal flora in Nýřany around. There came to be the mapping of plants. Attention was paid to the invasive species, that have been included in the map (see attachment). Most frequently found were: Taraxacum sect. ruderalia, Bellis perenis, Bromus hordeaceus, Dactylis glomerata, Betula pendula, Lolium perenne and Symphoricarpus albus. There were a total of 17 invasive species, occurring most were : Conyza canadensis, Robinia pseudacacia, Quercus rubra and Impatiens parviflora. All the plants were divided according to their strategies, demands for light, heat and moisture (FRANK et KLOTZ , 1988) , than were sorted by the originality of the species (PYŠEK et al., 1996) and their life forms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SMEREKOVA_BP.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
smerekova v.pdfPosudek vedoucího práce511,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
smerekova o.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
smerekova p.pdfPrůběh obhajoby práce172,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14698

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.