Title: Návrat k přirozenému porodu
Other Titles: Return to natural childbirth
Authors: Brodská, Kateřina
Advisor: Kašová, Lucie
Referee: Lorenzová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14724
Keywords: přirozený porod;psychoprofylaxe;přirozené porodní mechanismy;alternativní porod;porod v nemocnici;komunikace;tišení bolesti
Keywords in different language: natural childbirth;psychoprophylaxis;natural delivery mechanisms;alternative birth;hospital birth;communication;pain management
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o tendenci návratu k přirozenému porodu v nemocničních zařízeních. V prvních kapitolách teoretické části shrnuji informace, které popisují roli psychoprofylaxe v těhotenství. V dalších kapitolách zachycuji hlavní diskutované myšlenky lékařsky vedeného porodu a filosofii přirozeného porodu. V poslední části teorie se věnuji krátkému shrnutí informací ohledně porodů mimo nemocniční zařízení. V praktické části zaměřené na kvalitativní výzkumné šetření metodou tří rozhovorů analyzuji rozdílné tendence ve třech zdravotnických zařízeních. Své šetření jsem vztahovala k profesi porodní asistentky.
Abstract in different language: This bachelor thesis discusses the increased practice of natural births in hospitals. In the first chapters of the theoretical section I summarize the role of psychoprophylaxis during pregnancy. In the following chapters I summarize the main ideas of medically controlled birth and the philosophy of natural childbirth. The last chapters are devoted to births outside of a hospital. The practical section focuses on the qualitative research through the process of three interviews. I analyze the practices of three different health care facilities. I focus my investigation to the profession of a midwife.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Katerina Brodska.pdfPlný text práce472,13 kBAdobe PDFView/Open
Brodska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce486,79 kBAdobe PDFView/Open
Brodska_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,54 kBAdobe PDFView/Open
Brodska_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce447,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.