Název: Edukační proces u pacienta po amputaci dolní končetiny
Další názvy: Educational process in a patient after amputation of the lower limb
Autoři: Petráková, Simona
Vedoucí práce/školitel: Fremrová, Vladimíra
Oponent: Šafránková, Zuzana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14759
Klíčová slova: amputace;edukace;dolní končetina;fantomová bolest;protetika;rehabilitace;bolest;ošetřovatelská péče
Klíčová slova v dalším jazyce: amputation;education;lower limb;phantom pain;orthotics;rehabilitation;pain;nursing care
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace u pacienta po amputaci dolní končetiny. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se snažím vysvětlit základní informace o edukaci, amputaci, ošetřovatelské péči, bolesti, psychologické podpoře, rehabilitaci a protetické péči. V praktické části jsem použila formu kvalitativního výzkumu s pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Do výzkumného šetření byli zařazeni dohromady čtyři respondenti. Pomocí nasbíraných dat a informací porovnávám edukaci, která u jednotlivých respondentů byla provedena. Hlavním cílem bylo zjistit, jestli je edukace u pacientů po amputaci dolní končetiny dostatečná.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the problems of education of a patient after a lower limb amputation. It is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part explains basic information about the education, amputation, nursing care, pain, psychological support, physiotherapy and prosthetic care. In the practical part I used the method of qualitative research through a half-structured interview in which four respondents were involved. By means of this collected data and information I compare the education which was conducted with the individual respondents. The main aim was to find out whether the education of patients after the lower limb amputation is sufficient.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Simona Petrakova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce457,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrakova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce457,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14759

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.