Title: Psychologická problematika pacientů v perioperační péči
Other Titles: Psychological problems of patients in perioperative care
Authors: Hajžmanová, Lenka
Advisor: Kroupová, Lenka
Referee: Blovská, Kamila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14781
Keywords: prožívání;edukace;operační sál;psychologie;pacient
Keywords in different language: experience;education;operating room;psychology;patient
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá identifikací prožívání a subjektivních pocitů pacientů v průběhu perioperační péče, což může významně ovlivnit průběh léčení. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky ze dvou hlavních oblastí, které se v této práci spojují. Obecně je popsána problematika péče o pacienta v předoperačním, operačním a pooperačním období a poté je text zaměřen na charakteristiku prožívání pacientů v perioperačním období z pohledu psychologie. Praktická část této bakalářské práce je založena na zpracování kvalitativního výzkumu formou čtyř případových studií. Na základě rozhovorů s vybranými pacienty se podařilo identifikovat jejich pocity. Z výzkumu vyplynulo, že dostatek informací v perioperačním období může pozitivně ovlivnit prožívání pacientů během pobytu na operačním sále. Za účelem podpory komunikace mezi pacienty a zdravotnickým personálem byl vytvořen informační leták.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the identification of patient's experience and their subjective emotions during a perioperative care, which could significantly affects healing in the course of treatment. Basic knowledge from two main branches connecting in this work is summarized in the theoretical part. The patient care in the perioperative period is generally described and further the characteristics of patient's experience are explained from the viewpoint of psychology. The empirical part of the thesis is based on a qualitative research in the form of four case studies. The patient's emotions were identified with respect to the dialogs with chosen patients. It follows from the research, that sufficient amount of information in the perioperative period can positively affects the patient's experience and emotions during this period. The information leaflet was created in order to support the communication between patients and medical staff.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lenka_Hajzmanova.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce507,8 kBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce700,42 kBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce436,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14781

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.