Title: Ošetřovatelská péče o nemocné s mukopolysacharidózou v dětském věku
Other Titles: Nursing care of child with Mucopolysaccharidosis
Authors: Žižková, Anna
Advisor: Baumrtová, Lenka
Referee: Matscheová, Linda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14825
Keywords: mukopolysacharidóza;lysosomální onemocnění;ošetřovatelský proces;ošetřovatelská péče;nemocné dítě;rodina nemocného dítěte
Keywords in different language: mukopolysacharidosis;lysosomal disorders;nursing process;nursing care;sick child;family of sick child
Abstract: Bakalářská práce na téma "Ošetřovatelská péče o nemocné s mukopolysacharidózou v dětském věku" je zaměřena na poznatky o závažném onemocnění mukopolysacharidóza a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce zpracovává tři větší kapitoly: lysosomální střádavá onemocnění, mukopolysacharidózy a péče o nemocné dítě s mukopolysacharidózou. V kapitole lysosomální střádavá onemocnění jsem se zaměřila na obecný popis lysosomálních střádavých onemocnění a dále pak rozvádím jednotlivé skupiny mukopolysacharidóz. Ve třetí kapitole - péče o nemocné dítě s mukopolysacharidózou jsem se zabývala rodinami dětí, u kterých bylo diagnostikováno toto závažné onemocnění a zmiňuji se také o vzdělávání dětí se závažným onemocněním. Praktická část práce je zaměřená na konkrétní dva dětské pacienty, kteří trpí onemocněním mukopolysacharidóza. V této části práce jsou zpracovány dvě ošetřovatelské kazuistiky.
Abstract in different language: Thesis on the topic of "Nursing care of patients with mukopolysacharidosis in childhood" is focused on knowledge about serious disease of mukopolysacharidosis and is divided into theoretical and practical. The theoretical part of the work processes is divided to three larger chapters: Lysosomal diseases and care of the sick child with mukopolysacharidosis. In chapter of Lysosomal diseases, I focused on the General description of the Lysosomal Disease and then each group mukopolysacharidosis. In the second chapter-care for a sick child with mukopolysacharidosis I have dealt with the families of children with serious illnesses have been diagnosed and I also on the education of children with serious diseases. The practical part of these is focused on two specific pediatric patients who suffer from diseases of the mukopolysacharidosis. In this part of the work are processed two nursing casuistics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Zizkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce463,96 kBAdobe PDFView/Open
Zizkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce482,52 kBAdobe PDFView/Open
Zizkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce423,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.