Název: Poradenství zaměřené na věkovou kategorii seniorů
Další názvy: Counseling aimed to senior age category
Autoři: Filippová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Kocurová, Marie
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14847
Klíčová slova: senior;poradenství
Klíčová slova v dalším jazyce: senior;counseling
Abstrakt: Senioři jsou velice heterogenní skupinou a tak je třeba k nim přistupovat individuálně. Vyšší věk s sebou přináší určité fyzické a psychické změny, se kterými by měl poradce při poradenském procesu počítat a umět s nimi vhodně pracovat. V průběhu poradenství by měl poradce svou verbální i neverbální komunikací dávat najevo zájem o klientův problém a snahu pochopit ho, vyslechnout a pomoci mu s nalezením vhodného řešení. Možnosti řešení by měl poradce klientovi předložit, ovšem výběr dalšího postupu by měl být pouze v rukách klienta. Výzkum jsem prováděla v Občanské poradně Plzeň a Centru pro zdravotně postižené Plzeňského kraje. Zjistila jsem nejčastější problémy klientů v seniorském věku, se kterými vyhledávají poradenství. Jedná se zejména o oblast občanskoprávních vztahů. Přístup poradců ke klientům je individuální, reagují na jejich potřeby, pracují se svojí verbální i neverbální komunikací a klienti jejich přístup hodnotí kladně a získané rady jsou pro ně přínosné. Poradci mají vysokoškolské vzdělání v oboru a vedoucí pracovníci také praxi kolem deseti let. Rozdíly mezi organizacemi, ve kterých jsem výzkum prováděla, existují, ale obě organizace vykonávají svoji službu podle mě profesionálně a na vysoké úrovni.
Abstrakt v dalším jazyce: Seniors are a very diverse group and must be approached on an individual basis. Increased age brings on certain physical and psychological changes that should be acknowledged by the consultant during a counseling process and they must know how to deal with themproperly. Over the course of consulting, an interest must be shown in the client's problem both verbally and non-verbally, an effort made to understand them, listen and work to findapplicable solutions. During consultation, the follow-on process should be entirely in the hands of the client. I conducted my research in the Citizen Advice Center in Pilsen (Občanská poradna Plzeň), as well as the Center for the Health Impaired in the Pilsen Region (Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje),identifying the most common problems among those seeking consultion. These were particularly in the areas of citizen legal issues. The consultantapproach to clients is individual, responding to their needs, workingthrough both verbal and non-verbal communicationto enable clients to see their approach positively and find the advice useful. Theseconsultants have university degrees in the field and the managerial staff averagesapproximately ten yearsofpractical experience. Although there were differences between the organizations I reseached, in my view, both performed their work professionally and at a high level.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Filippova.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Filippova VP.pdfPosudek vedoucího práce30,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Filippova OP.pdfPosudek oponenta práce13,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Filippova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14847

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.