Title: Výhody a rizika základního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžných anebo speciálních školách
Other Titles: Advantages and risks of basic education of pupils with mild intellectual diabilities in standard or special schools
Authors: Veselá, Martina
Advisor: Slowík, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14853
Keywords: lehké mentální postižení;integrace;Rámcový vzdělávací program;očekávané výstupy;základní škola;základní škola praktická;vzdělávání;hodnocení;klima;učitel
Keywords in different language: mild mental disability;integration;Framework educational programme;expected outcomes;primary school;practical elementary school;education;assessments;climate;teacher
Abstract: Ve své diplomové práci se zabývám vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením a snažím se vyhledat výhody a rizika vzdělávání žáků těchto žáků na běžné základní škole. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje charakteristiku žáků s lehkým mentálním postižením, možnosti vzdělávání těchto žáků, současnou legislativu základního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dále podává informace z porovnání Rámcového vzdělávacího programu s jeho přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a informuje o možných změnách v připravenosti pedagoga, hodnocení žáků s lehkým mentálním postižením a klimatu ve třídě. V praktické části jsem zjišťovala, jak by možné inkluzivní/ integrativní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžných školách vnímali učitelé běžných základních škol i základních škol praktických, rodiče žáků i samotní žáci ze speciálních tříd, ze školy základní a praktické.
Abstract in different language: In this diploma thesis, the author deals with the schooling of students with mild intellectual disabilities and tries to find the advantages and risks of pupils´ education of these pupils in common primary schools. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the characteristics of students with mild intellectual disabilities, learning opportunities of these students, current legislation of the basic education of pupils with the special educational needs. The thesis also provides information about the comparison of the Framework Educational Programme for Basic Education with amendments modifying the education of students with mild mental disabilities and informs about possible changes in readiness of teachers, educational assessments of pupils with mild intellectual disabilities and social climate in the classroom. In the practical part, the author examined how would inclusive/ integrative education of students with mild intellectual disabilities in standard schools be perceived by teachers at standard primary schools and practical elementary schools, parents, pupils and the pupils themselves of special classes at elementary and practical schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vesela.pdfPlný text práce738,68 kBAdobe PDFView/Open
Vesela VP.pdfPosudek vedoucího práce75,86 kBAdobe PDFView/Open
Vesela OP.pdfPosudek oponenta práce47,17 kBAdobe PDFView/Open
Vesela O.pdfPrůběh obhajoby práce15,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.