Title: Možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Plzni
Other Titles: The possibilities of employment of people with disabilities in Pilsen
Authors: Prchalová, Marie
Advisor: Bednář, Radomír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14865
Keywords: osoby se zdravotním postižením;zaměstnanost;trh práce;chráněná pracovní místa;diskriminace
Keywords in different language: people with disabilities;employment;labor market;protected work place;discrimination
Abstract: Diplomová práce na téma Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Plzni má dvě části část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se autorka zabývá odbornou terminologií a typy zdravotního postižení, odpovídajícími právními úpravami v České republice i v rámci Evropské unie a překážkami na trhu práce včetně diskriminace osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem diplomové práce je zmapování eventualit zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Plzni z pohledu zaměstnavatelů a také obeznámení čtenáře s pracovními zkušenostmi vybraných osob se zdravotním postižením. V praktické části díla je popsána realizace výzkumu. Výzkum práce byl prováděn pomocí rozhovorů u zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením a s pracovnicemi Úřadu práce České republiky. Pro doplnění práce jsou v praktické části uvedené také kazuistiky vybraných osob se zdravotním postižením. Výsledky výzkumu jsou shrnuty v hodnocení výzkumu a v závěru.
Abstract in different language: Diploma thesis on theme Employment of People with Disabilities in Pilsen has two parts - theoretical one and practical one. In the theoretical part, the author deals with the technical terminology and types of health impairments, the corresponding rules in the Czech Republic and the European Union and labor market barriers, including discrimination against persons with disabilities. The main objective of this thesis is to analyze the contingencies of employment of people with disabilities in Pilsen from the perspective of employers and familiarize the reader with work experience selected persons with disabilities. The practical part of work describes the implementation of research. The research work was carried out via interviews with employers of persons with disabilities and female workers of Labor office of Czech Republic. For complement to the practical work are presented case studies of selected persons with disabilities. The research results are summarized in research evaluation and in conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prchalova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Prchalova VP.pdfPosudek vedoucího práce21,68 kBAdobe PDFView/Open
Prchalova OP.pdfPosudek oponenta práce45,04 kBAdobe PDFView/Open
Prchalova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14865

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.