Název: Vývoj a užití kryptografie a kryptoanalýzy v elektronickém podnikání
Další názvy: Development and application of cryptography and cryptoanalysis in the electronical business
Autoři: Dyršmíd, Marek
Vedoucí práce/školitel: Gangur, Mikuláš
Oponent: Svoboda, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14875
Klíčová slova: elektronické podnikání;kryptografie;kryptoanalýza;šifrování;internet;algoritmus;počítačová síť;bezpečnostní hrozby
Klíčová slova v dalším jazyce: electronic business;cryptography;cryptoanalysis;internet;algorithm;computer network;security threats
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na zabezpečení elektronického podnikání a provozu běžných uživatelů na síti a internetu. V první části práce jsou základní informace o elektronickém podnikání. Jsou zde uvedeny jeho součásti, jakožto rozsáhlého oboru. Dále jsou zde popsány návaznosti na tzv. novou ekonomiku. Další část práce se zaměřuje na historii a vývoj kryptografie a kryptoanalýzy, od daleké minulosti po současné kryptografické systémy. Pojednává také o konkrétním využití kryptografie v elektronickém podnikání. Poslední teoretická část práce se zaměřuje na popis bezpečnostních rizik provozu na síti a internetu. Zahrnuje přehled běžných hrozeb, kterým je vystaven každý uživatel počítače přistupujícího na internet. Přehled obsahuje popis škodlivého softwaru a také různé typy hackerských útoků. Praktická část obsahuje ucelený přehled možností, jak zabezpečit provoz uživatelů na internetu a obecná pravidla, jak se bezpečně chovat u počítače. Na tuto část navazuje průzkum, který zjišťuje míru povědomí běžných uživatelů internetu o možnostech zabezpečení jejich provozu.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted work focuses on securing of electronical business and operating of common users of computer net and the internet. The part one of the work contains the basic data about electronical business. As a wide branch, its parts, as well as descriptions of relationships to, so called, new economics, are included here. The part two deals with the history and development of cryptography and cryptoanalysis from its earliest history up to the cryptographical systems of the present time. It also deals with direct usage of cryptography in electronical business. The last theoretic part of the work aims to describe security threats of being on computer net and the internet. It includes a list of common threats for every user of PC connected to the internet. The list includes a description of malware and also different types of hackers attakcs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_2014_Dyrsmid.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek_vedouci_Dyrsmid.pdfPosudek vedoucího práce989,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dyrsmid o.pdfPosudek oponenta práce607,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dyrsmid prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce183,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14875

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.