Title: Analýza ukazatelů cenové statistiky
Other Titles: Analysis of indicators of price statistics
Authors: Kolková, Simona
Advisor: Říhová, Pavla
Referee: Gladavská, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14879
Keywords: cenová statistika;cenové indexy;index spotřebitelských cen;spotřeba;spotřební koš;harmonizované indexy
Keywords in different language: price statistics;price indices;consumer price index;consumer basket;harmonised indices
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu ukazatelů sestavovaných v rámci cenové statistiky, vývoj nejdůležitějšího ukazatele v ČR od roku 2003 a také mezinárodní srovnání přístupů k sestavování těchto indexů. V úvodu práce je přiblížena problematika cen, princip jejich zjišťování a způsob sestavování indexů. Tato část práce také obsahuje přehled cenových ukazatelů Následuje analýza vývoje nejdůležitějšího cenového indexu indexu spotřebitelských cen v ČR v letech 2003 až 2013. Poslední část se zabývá tím, jak se liší přístup v metodikách při sestavování indexu spotřebitelských cen v jiných zemích či mezinárodních společenstvích, popisuje praktické problémy při sestavování cenových indexů a také popisuje pokus o přiblížení národních metodik v rámci Evropské unie.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on analysis of price indices, which are compiled within price statistics, development of the most important index in Czech Republic from 2003 and international comparison of approaches to the compiling of this index. Beginning of thesis is focused on price statistics issues, principles of gaining correct price information and compiling of indices This part also contains list of price indices. Next part contains analysis of consumer price index development in Czech Republic from 2003 to 2013. Last part compares different approaches to compiling of consumer price indices, describes practical issues in compiling of indices and illustrates attempts to converge national methodologies within European Union.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kolkova.pdfPlný text práce999,62 kBAdobe PDFView/Open
kolkova-ve.pdfPosudek vedoucího práce625,08 kBAdobe PDFView/Open
Kolkova - opon.pdfPosudek oponenta práce628,2 kBAdobe PDFView/Open
kolkova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce193,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.