Title: Predikce vlastností technických produktů v konstrukčním procesu
Other Titles: The prediction of properties of technical products in the course of design processes
Authors: Kroták, Stanislav
Advisor: Hosnedl, Stanislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14952
Keywords: konstrukční proces;predikce;Projektový management;EDS;korelace
Keywords in different language: design process;prediction;Project management;EDS;correlation
Abstract: Obsahem disertační práce jsou metody predikování vlastností technických produktů a to již ve fázi konstruování s následným prokázáním správnosti těchto metod při řešení reálných konstrukčních problémů. V teoretické části je uveden podrobný rozbor konstrukčního procesu s možnými přístupy k průběhu jeho řešení, základní poznatky z vědního oboru Engineering Design Science, nejnovější poznatky o predikování vlastností technických produktů a v neposlední řadě i základní principy a metody Projektového managementu. Následují jak navržené a upravené metody pro predikování vlastností technických produktů vycházející z Projektového managementu a Engineering Design Science, tak i nové přístupy vycházející z matematických analýz navrhovaného technického produktu. Pro ověření navržených přístupů jsou v práci vypracovány dva příklady, kdy každý ověřuje platnost jednoho uvedeného přístupu. V prvním případě byl řešen návrh přípravku pro provádění tahové zkoušky hliníkové lahve a ve druhém případě bylo řešeno svěrné spojení horní svorníkové konstrukce suchého transformátu.
Abstract in different language: The dissertation thesis deals with methods for predicting the properties of technical products already in the construction phase, followed by validation the accuracy of these methods by solving real design problems. The theoretical part includes a detailed analysis of the design process with possible approaches to the course of its solution, basic knowledge of the scientific discipline Engineering Design Science, the latest findings on the prediction of properties of technical products and last but not least, the basic principles and methods of Project Management. Then proposed and modified methods for predicting the properties of technical products based on Project Management and Engineering Design Science as well as new approaches based on mathematical analysis of the proposed technical product are following. For the verification of the proposed approaches two examples are developed in the work, where each one verifies the validity of one mentioned approach. In the first case, the design solution for the implementation of the tensile test of an aluminium bottle and in the second case a clamp joint of the upper bolt construction of a dry transformer was solved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DisP_Krotak-2013.pdfPlný text práce4,41 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Krotak S..pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Posudky Krotak S..pdfPosudek oponenta práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Krotak S..pdfPrůběh obhajoby práce766,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.