Title: Obnova řízení
Other Titles: Retrial
Authors: Sýkora, Jan
Advisor: Fastner, Jindřich
Referee: Kocina, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15038
Keywords: obnova řízení;mimořádný opravný prostředek;trestní právo procesní;opravné prostředky
Keywords in different language: retrial;extraordinary remedy;criminal procedural law;remedies
Abstract: Tato práce je zaměřena na mimořádné opravné prostředky, konkrétně na obnovu řízení. Jsou zde popsány principy a zásady, které působí a ovlivňují tento mimořádný institut. V diplomové práci je dále obsažena právní úprava obnovy řízení včetně vysvětlených konsekvencí, které se vážou k docílení samotné obnovy řízení. Závěr této práce je věnován k porovnání české právní úpravy tohoto institutu se slovenskou právní úpravou a úvaze de lege ferenda.
Abstract in different language: This work is focused on extraordinary remedies, namely retrial. They also described the principles and rules that affect and influence this extraordinary institution. The thesis also included legislation recovery process, including the consequences explained that attach themselves to achieve recovery procedure. The conclusion of this work is devoted to a comparison of Czech legislation this institute to Slovak legislation and consider de lege aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Sykora - 2014.pdfPlný text práce826,65 kBAdobe PDFView/Open
Sykora_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce72,14 kBAdobe PDFView/Open
Sykora_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce69,91 kBAdobe PDFView/Open
Sykora_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce827,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.