Title: Vznik manželství v tradičním islámském právu a současném právu vybraných islámských zemích
Other Titles: Creation of a Marriage in Traditional Islamic Law and in the Contemporary Law of Selected Islamic Countries
Authors: Kopřivová, Iveta
Advisor: Bezoušková, Lenka
Referee: Pezl, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15049
Keywords: manželství;islámské právo;islámský stát;prorok;pramen práva;Korán;sunna;rodina;sňatek;zasnoubení;manželská smlouva;překážky manželství;mahr;polygamie;druhy manželství
Keywords in different language: marriage;Islamic law;Islamic State;prophet;source of law;Koran;sunnah;family;wedding;betrothal;marriage contract;barriers to marriage;mahr;polygamy;types of marriage
Abstract: Předložená práce pojednává o vzniku manželství jak v tradičním islámském právu, tak i ve státech s převládající muslimskou komunitou. Hlavním cílem je poukázat na rozdíly mezi právní úpravou islámských států a klasickým islámským právem.
Abstract in different language: The present work deals with the marriage of both traditional Islamic law, and in states with predominantly Muslim community. The main objective is to highlight the differences between the legislation of Islamic states and classical Islamic law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce780,66 kBAdobe PDFView/Open
Kopr.-ved..pdfPosudek vedoucího práce864,57 kBAdobe PDFView/Open
kopr.opon..pdfPosudek oponenta práce773,08 kBAdobe PDFView/Open
Koprivova-obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce330,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.