Název: Zaniklý kostel Všech svatých u Rabí (okr. Klatovy)
Další názvy: Ruins of church of Všech svatých near Rabí (Klatovy)
Autoři: Junková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Gersdorfová, Zlata
Oponent: Lhoták, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15078
Klíčová slova: zaniklý kostel Všech svatých;Rabí;Líšná;historický kontext;sídelní kontext;funkce kostela;geodetické zaměření;kresebná dokumentace;fotografická dokumentace
Klíčová slova v dalším jazyce: ruins of church Všech svatých;Rabí;Líšná;historical context;residential context;function of church;geodetic measuring;draw documentation;photo documentation
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je dokumentace stavby a nastínění historického a sídelního kontextu zaniklého kostela Všech svatých nalézajícím se na nižším vrcholu kopce Líšná poblíž obce Rabí. V rámci dokumentace je pořízeno geodetické zaměření zříceniny, kresebná a fotografická dokumentace reliktů zdí a jejich architektonicky hodnotných částí. Práce popisuje teorie o funkci kostela a odpovídá na otázku jeho stáří.
Abstrakt v dalším jazyce: The target of this bachelor thesis is documentation and presentation of the historical and residential context of Všech svatých Church which is located on the lower top of Líšná hill near town Rábí. A geodetic measuring of the ruins was performed as well as documentation by drawings and photos of the relicts of walls and valuable architectonic features. The thesis also describes theories about the function of the church and its age.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Junkova Eliska.pdfPlný text práce6,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Junkova_Gersdorfova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce728,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Junkova_Lhotak oponent.pdfPosudek oponenta práce994,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Junkova.pdfPrůběh obhajoby práce159,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15078

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.