Název: Metodika ergonomického návrhu pracovišť při vyvažování aspektů zdraví člověka, výkonu systému a funkce systému
Další názvy: Methodology of ergonomic design of the workplace while balancing aspects of human health, system performance and system functions
Autoři: Görner, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15231
Klíčová slova: ergonomie;pracovní místo;ergonomický návrh;vyvažování
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;work place;ergonomic design;balancing
Abstrakt: Práce s názvem "Metodika ergonomického návrhu pracovišť při vyvažování aspektů zdraví člověka, výkonu systému a funkce systému" se řadí do oblasti průmyslového inženýrství a ergonomie. Ergonomické navrhování pracovišť je součástí uplatňování moderních metod navrhování výrobních systémů. Ergonomie byla většinou řešena v rámci pasivního přístupu. Vývoj přinesl přístup proaktivní, tedy možnost ovlivnění návrhu výrobního systému ve fázi projektování. Tato práce je věnována návrhu a tvorbě nové metodiky umožňující návrh pracovišť při vyvažování aspektů zdraví člověka, výkonu systému a funkce systému. Tyto aspekty byly dříve naplňovány pouze jako absolutní hodnoty dle legislativy. Jejich provázání zkoumáno nebylo. Následující práce se právě těmto problémům věnuje spolu s aplikací nových pohledů ve spojení s ergonomií. Jedná se o aplikaci Teorie technických systémů a Řízení životního cyklu produktu. Cílem práce bylo navrhnout metodiku ergonomického návrhu pracovišť při vyvažování aspektů zdraví člověka, výkonu systému a funkce systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis entitled "Methodology of ergonomic design of the workplace while balancing aspects of human health, system performance and system functions" belongs to the fields of industrial engineering and ergonomics. Ergonomic workplace design is part of the application of modern methods of designing production systems. Ergonomics were mostly resolved using passive approach. Development has brought a proactive approach, i.e. the possibility of influencing the design of a production system during the design phase. This thesis is dedicated to the design and creation of a new methodology to enable the design of a workplace while balancing aspects of human health, system performance and system functions. These aspects have been previously pursued only as absolute values according to legislation. Their connections had not been examined. The following thesis is devoted to these problems with the application of new perspectives in conjunction with ergonomics. It is an application of the Theory of Technical Systems and Product Lifecycle Management. The aim of this thesis is to propose a methodology for designing an ergonomic workplace while balancing aspects of human health, system performance and system functions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FST)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIZERTACE_F.pdfPlný text práce5,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek skolitele Gorner.pdfPosudek vedoucího práce793,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudky Gorner.pdfPosudek oponenta práce3,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Gorner.pdfPrůběh obhajoby práce779,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15231

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.