Název: Komplexní rekonstrukce objektu Resslova ulice č.13 v Plzni - částečná změna užívání objektu
Další názvy: Complex Reconstruction of Building Resslova Street No.13 in Pilsen - Partial Change of Use of Building
Autoři: Herejk, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Hapl, Ladislav
Oponent: Kesl, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15313
Klíčová slova: Rekonstrukce;částečná změna užívání;bytový dům;administrativní prostory;projektová dokumentace;statické posouzení;požární bezpečnost;dřevěný trámový strop;technická zpráva
Klíčová slova v dalším jazyce: Reconstruction;partial change of use;residential building;office;project documentation;structural survey;fire safety;wooden beamed ceilings;technical report
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci bytového domu v Resslově ulici č. 13 v Plzni s částečnou změnou způsobu užívání objektu. Jedná se o změnu z bytového domu na administrativní prostory a rekonstrukci stávajících bytových jednotek. Práce je vypravována na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Obsah bakalářské práce je v souladu s platnými českými normami a vyhláškami. Další částí této práce je statické posouzení stropů, posouzení vybraných partií objektu z hlediska jejich požární odolnosti a návrh sanace poruch. Statické výpočty byly prováděny pomocí studentské verze programu Dlubal RSTAB 7. Výkresová část byla vyhotovena ve studentské verzi programu Nemetschek Allplan 2013.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor's thesis is processing of project documentation for reconstruction of residential building in Resslova Street 13 in Pilsen, a partial change of use. This is a change from residential building to offices and reconstruction of original flats. The bachelor's thesis is on documentation level for building permit. The content of this work agrees with current Czech norms and regulations. Next tasks are structural survey of ceilings, assessment of selected parts of an object in terms of fire resistance and concept of redevelopment faults. Static calculations were conducted using a student version of program Dlubal RSTAB 7. Drawing part was drawn up in a student version of program Nemetschek Allplan 2013.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Herejk Vojtech A10B0145P - bakalarska prace.pdfPlný text práce58,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herejk_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herejk_oponent.pdfPosudek oponenta práce417,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herejk_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce184,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15313

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.