Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Mateřská škola
Other Titles: Design of the building and processing of project documentation a kindergarten
Authors: Koubová, Kristýna
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Polák, Aleš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15330
Keywords: mateřská škola;statická část;projektová dokumentace;stavební povolení;Livetherm;YTONG
Keywords in different language: kindergarten;static part;project documentation;building permit;Livetherm;YTONG
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Mateřská školy ke stavebnímu povolení. Mým úkolem byl návrh stavby, umístění, konstrukční, provozní a dispoziční řešení jednotlivých pater hlavně tak, aby odpovídalo požadavkům kladeným na prostory užívané dětmi předškolního věku. Jedná se o zděnou budovu navrženou z pórobetonových tvárnic YTONG a stropního systému Livetherm betonové stavby Klatovy. Sestavení zatížení a statické posouzení bylo provedeno dle platných norem ČSN EN. Výpočty byly provedeny ručně nebo pomocí programu FIN EC a Microsoft Excel. Výkresová část práce byla provedena v programu AutoCad 2012.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is The design object and processing project documentation kindergarten building permit. My job was structural design, location, constructional, operational and dispositional solution of the floors mainly to match the demands placed on premises used by children of preschool age. It is a brick building constructed of porous concrete blocks YTONG and ceiling system Livetherm - concrete buildings of Klatovy. Static load assessment was performed according to standards ČSN EN. Calculations were performed manually or by using FIN EC and Microsoft Excel. Drawing of the work was done in AutoCAD 2012.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka prace_Kristyna Koubova.pdfPlný text práce5,63 MBAdobe PDFView/Open
Koubova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce555,68 kBAdobe PDFView/Open
Koubova_oponent.pdfPosudek oponenta práce776,27 kBAdobe PDFView/Open
Koubovaprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce170,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.