Title: Specifika vyučování angličtiny u seniorů
Other Titles: Issues in Teaching English to Senior Language Learners
Authors: Zítková, Eva
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15356
Keywords: stárnutí;psychologie stárnutí;stáří;senior;angličtina;metodologie;dotazník;výzkum;univerzita třetího věku
Keywords in different language: ageing;psychology of ageing;senior age;english;methodology;questionnaire;research;university of third age
Abstract: Diplomová práce se zabývá vyučováním anglického jazyka u seniorů. Hlavní fakta o procesu stárnutí z pohledu biologického, psychologického a sociálního jsou představena v teoretické části. Zde je dále přehled metodologií a základních metod výuky angličtiny, na což navazuje stručný nástin vzdělávání seniorů v České republice a především návrhy a praktické tipy pro výuku seniorů. Výzkum provedený na Univerzitě Třetího věku a uskutečněný pomocí dotazníků je popsán v následující části práce. Dotazníky zkoumaly představy seniorů o výuce anglického jazyka. Výsledky, které jsou prezentovány formou grafů, doprovázejí komentáře a důsledky pro učitele. Na základě výsledků výzkumu lze konstatovat, že studenti požadují výuku slovíček, gramatiky, poslechu i mluvení formou tradičních metod. Preferují například cvičení na překlad či práce s obrázky, ovšem bez jakéhokoli hodnocení či známkování; klíčovým momentem je motivace studentů k učení.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of teaching the English language to senior language learners. In the theoretical part, essential information about the ageing processes in terms of biological, psychological and social changes is provided. Next, an overview of basic English teaching methods and methodologies is presented, followed by a brief view on the senior education in the Czech Republic and summarized by suggestions for teaching seniors. The conducted research is described in the subsequent part of the thesis. The research, realized by the means of questionnaires, examined senior learners' preference in English language teaching. The results, presented in graphs, are followed by commentaries and implications for teachers. Based on the results of the research, it is concluded that the participants prefer to learn vocabulary and grammar as well as do listening and speaking by means of traditional methods. They like for instance grammar-translation exercises or working with pictures, but without any assessment of their knowledge; senior learners' motivation is the crucial aspect of their study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zitkova_final.pdfPlný text práce637,53 kBAdobe PDFView/Open
Zitkova V.pdfPosudek vedoucího práce510,53 kBAdobe PDFView/Open
Zitkova O.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Zitkova P.pdfPrůběh obhajoby práce327,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.