Title: Videokurz "Využití kompaktu ve výuce na ZŠ"
Other Titles: Video Tutorials "Use compact in teaching at the elementary school"
Authors: Chroust, Filip
Advisor: Jakeš, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15385
Keywords: digitální kompaktní fotoaparát;parametry kompaktního fotoaparátu;režimy digitálního kompaktního fotoaparátu;expozice;kompozice;chyby při fotografování;využití fotoaparátu učiteli;využití fotoaparátu žáky;cíle videokurzu;osnova videokurzu;tvorba videokurzu
Keywords in different language: digital compact camera;parameters compact camera;modes of digital compact camera;exposure;composition;mistakes when shooting;teachers use the camera;use the camera pupils;course of video tutorials;outline of video tutorials;creating video tutorials
Abstract: Náplní této práce je popis digitálního kompaktního fotoaparátu, jeho využití ve výuce na základní škole a zpracování videokurzu, který by mohl být použit jako názorná pomůcka pro žáky ZŠ při fotografování a obsluze fotoaparátu. Největší část textové části diplomové práce je věnována využití digitálního kompaktního fotoaparátu ve výuce na ZŠ. V této části je popsána situace na základních školách, co se týče fotografického vybavení, a jak lze situaci zlepšit. Je rozpracováno využití digitálního kompaktního fotoaparátu jak učiteli, tak žáky základních škol. U většiny možností využití žáky jsou uvedeny i návrhy příkladů, které lze realizovat během výuky na základní škole. Součástí práce je videokurz zpracovaný na DVD.
Abstract in different language: The aim of this work is the description of a digital compact camera, its use in teaching at the elementary school and the processing of video tutorials that could be used as a visual aid for primary school pupils in photography and camera operator. The largest part of the text of the thesis is devoted to the use of digital compact camera in teaching at the elementary school. This section describes the situation in primary schools, in terms of photographic equipment, and how to improve the situation. It is worked out using a digital compact camera both teachers and pupils of primary schools. For most students use the options are listed with examples of proposals that can be implemented in teaching at the elementary school. Part of the work is treated to a video DVD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_CHROUST.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Chroust - hodn..pdfPosudek vedoucího práce133,95 kBAdobe PDFView/Open
DP_Chroust_052014_posudek_oponenta_Filipi.pdfPosudek oponenta práce205,92 kBAdobe PDFView/Open
Chroust - prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.