Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorManěk, Lubor
dc.contributor.editorHonzíková, Jarmila
dc.contributor.editorKrotký, Jan
dc.date.accessioned2015-11-03T06:37:35Z
dc.date.available2015-11-03T06:37:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2014 20.–21.5. 2014: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. [62-66]. ISBN 978-80-261-0372-1.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0372-1
dc.identifier.urihttp://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2014/2014.html
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/16643
dc.description.abstractBakalářská práce “Využití H&S robotického systému ve výuce technických předmětů na ZŠ“ se zabývá vytvořením výukové opory a sady úloh pro výuku stavby a programování robotů v předmětech spadající v RVP do oblasti “Člověk a svět práce“. Konkrétně do vzdělávacích oborů “Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Práce s technickými materiály a Design a konstruování“. Součástí bakalářské práce je zmapování situace v dostupnosti robotických stavebnic na trhu, vybrat nejvhodnější z nich a popsat její jednotlivé hardwarové komponenty, včetně vývojového prostředí pro vlastní programování procesoru robota. Po vyhodnocení všech požadavků se jako nejideálnější robotickou stavebnicí jeví H&S electronic systems. Pro tuto stavebnici byla vytvořena výuková opora součástí níž, bylo vytvořeno dvaatřicet úloh, sestavených s ohledem pro využití na prvním a druhém stupni základních škol.cs
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectH&S robotický systémcs
dc.subjectdidaktická pomůckacs
dc.subjectzákladní školycs
dc.titleVyužití H&S robotického systému ve výuce technických předmětů na ZŠcs
dc.title.alternativeUse of H&S robotic system in teaching technical subjects at primary schoolen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis "Use of H & S robotic system in teaching technical subjects at school" deals with the creation of tutorial support a set of tasks for teaching building and programming robots in the subjects covered in RVP in "Human and world of Work". Specifically, in the educational field "Work with fine materials, Construction activities, Work with technology and Design and construction." Part of the thesis is to analyze the situation in the availability of robotic kits on the market, choosing the best of them and describe its various hardware components, including the development environment for custom programming of the robot. After evaluating all the requirements as the most ideal robot kit appear H&S electronic systems. For this kit was created educational support part which was created thirty-two jobs, assembled with regard to the use of the first and second grade of primary school.en
dc.subject.translatedH&S robotic systemen
dc.subject.translateddidactic toolen
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2014
Olympiáda techniky Plzeň 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manek.pdfPlný text142,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.