Title: Výzkum v oblasti užívání sociálních sítí učňovskou mládeží
Other Titles: Using of social networks by studying youth
Authors: Hruška, Michal
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [53-56]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16704
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: sociální sítě;mládež
Keywords in different language: social networks;youth
Abstract: Cílem práce bylo cestou kvantitativního výzkumu charakterizovat nejčastější aktivitu učňovské mládeže na sociálních sítích. Má práce neměla řešit či hodnotit danou problematiku, ale pouze ji dostatečně shrnout v rámci nejaktuálnějších trendů a poukázat na její závažnost. Mohu říci, že všechny mé hypotézy se potvrdily. Pro někoho se sociální sítě staly prostředkem komunikace, pro jiné slouží k navazování nových přátelství, jako zdroj informací nebo sdílení nejrůznějších dat. Myslím, že tato bakalářská práce i přes omezený rozsah je vhodným východiskem pro další výzkumy a analýzy týkající se aktivity adolescentů na sociálních webech. Domnívám se, že sociální média a internet obecně se stane díky snadné dostupnosti a oblíbenosti součástí našeho každodenního života. Je nutné podotknout, že provedený výzkum má spíše orientační ráz. Nevylučuji možnost, že při použití širšího okruhu dotazovaných nebo oslovení jiných škol se mohou dostavit odlišné výsledky. Získané data tedy nelze brát jako všeobecně platnou skutečnost.
Abstract in different language: My target was to characterize the path of quantitative research activity leading of youth apprenticeship on social networks. My work is not addressed the whole the issue, but it only to summarize the most recent trends and to highlight its importance. I can say that all my assumptions were confirmed. For some social networks have become a means of communication for other to get new friendships as a source of information or sharing of various data. I think this document, despite the limited range is a good starting point for further research and analysis related to adolescents' activities on social sites. I believe that social media and the Internet generally happens due to easy availability and popularity of our everyday life. It should be noted that our research is rather approximate character. I do not exclude the possibility that when using a wider range of respondents, or addressing other schools may attend different results. The obtained data can not be taken as universally valid reality.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hruska_clanek.pdfPlný text65,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.