Title: Transverzální výzkum tvořivých schopností na základní škole, subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje dětské tvořivosti
Authors: Honzíková, Jarmila
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2011, č. 1, s. 15-24.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2011/Arnica_01_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16762
ISSN: 1804-8366
Keywords: neverbální tvořivost;výzkum tvořivých schopností
Keywords in different language: nonverbal creativity;research of creative skills
Abstract: Autorka článku se podílela na několika projektech, které byly zaměřeny právě na rozvoj technické tvořivosti a představivosti u studentů pedagogických fakult, učitelů a žáků základních škol. Jedná se o projekty Talent 2007, projekt Odbourání bariér při studiu, Specifi cký výzkum z oblasti technického vzdělávání a v neposlední řadě i projekt Nonverbální tvořivost v technické výchově. Tento projekt se uskutečnil v rámci grantu GAČR 406/07/0109. Hlavním cílem projektu byl transverzální výzkum úrovně tvořivých schopností žáků a pedagogů. Mezi další cíle bylo zařazeno zhodnocení současných výchovně vzdělávacích programů z hlediska tvořivé práce a vytvoření programu pro tvořivé technické práce na základní škole. Článek představuje výsledky výzkumu tvořivých schopností dětí školního věku a pedagogických pracovníků, ukazuje podmínky rozvoje tvořivosti a bariéry tvořivé práce.
Abstract in different language: The author of the article took part in several projects focused just on development of technical creativity and imagination of students of Faculties of Education, teachers and primary school pupils. It concerns following projects: Talent 2007, Pulling Down the Barriers in Studying, Specifi c Research in Technical Education, as well as Nonverbal Creativity in Technical Education. This project took place within the grant GAČR 406/07/0109. The principal objective was a transversal research of the level of creative abilities of pupils and teachers. Other objectives included evaluation of the current education schemes and the General Education Programme in terms of creative work and development of a scheme for creative technical works on primary schools. The article introduces results of the research of pupils and teachers‘ creative abilities, it shows methods of conditions of creativity as well as barriers of creative work.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1 (2011)
Články / Articles (KMT)
Číslo 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Honzikova.pdfPlný text1,23 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.