Název: Paradoxy tvorby a jejich uplatnění ve výuce matematiky
Autoři: Sarrazy, Bernard
Kaslová, Michaela
Citace zdrojového dokumentu: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2011, č. 1, s. 25-31.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2011/Arnica_01_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16766
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: matematická tvorba;tvoření;paradoxy tvorby
Klíčová slova v dalším jazyce: mathematical creativity;creation;paradoxes of creativity
Abstrakt: Autor dává do souvislosti matematickou tvorbu se třemi následujícími paradoxy: 1) paradox jednotlivce v kolektivu, který se dotýká vztahu mezi jedincem a společností; 2) paradox paměťový, který charakterizuje dialektiku mezi starým či již známým a novým ; 3) paradox odvahy (pověření sebe sama objevovat to, co dosud není). Nezkoumáme tedy tolik samotnou tvorbu, jako didaktické a pedagogické podmínky tvorby (čistě uvnitř samotné matematiky). Cílem příspěvku je zbavit tvorbu její mystické dimenze a ukázat význam didaktických a pedagogických dimenzí pro podporu opravdového učení matematice.
Abstrakt v dalším jazyce: The author relates mathematical creativity to the following three paradoxes: 1) a paradox of an individual in a group, which concerns a relationship between an individual and society; 2) a mental paradox, which characterises dialectics between the old or already known and the new; 3) a paradox of courage which concerns the authorization of oneself to discover what is not yet in being. Thus, we do not investigate creativity itself but rather the didactic and pedagogical conditions for creativity (inside mathematics itself). The goal of the contribution is to remove the mystic dimension from creativity and to show the importance of didactic and pedagogical dimensions for the support of real learning of mathematics.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2011)
Číslo 1 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sarrazy.pdfPlný text643,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16766

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.